Quá trình phát triển của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Thứ Tư, 16/12/2015, 15:46 [GMT+7]

Giai đoạn 1981 - 2001

Thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 27-9-1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về việc thành lập Ban Nội chính Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 106/QĐ-TU, ngày 19-8-1981 thành lập Bộ phận Nội chính Tỉnh ủy.

Trên cơ sở nhiệm vụ quy định và hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương để tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính Đảng, ngày 06-11-1982, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định thành lập Ban Nội chính.

Trong thời gian 10 năm (1984-1995), Ban không có Trưởng Ban điều hành, số lượng cán bộ ít. Đến tháng 6-1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề bạt đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban và tăng cường thêm 2 cán bộ về công tác tại Ban. Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo tăng cường thêm cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên am hiểu công việc, Ban luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ cùng các ngành nội chính tỉnh, các huyện ủy, thị ủy góp phần quan trọng tạo sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban đã tham mưu cấp ủy việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, ngày 08-11-1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật”, tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm, khắc phục được sự buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan tư pháp ở một số cấp ủy huyện.

Trong 03 năm (1988-1990) việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở nhiều xã trong tỉnh có những mặt yếu kém, mâu thuẫn nội bộ kéo dài, chậm được giải quyết, đã xảy ra một số điểm nóng. Tiếp theo các năm 1995 - 1998 có 146/626 xã, phường trong tỉnh có đơn thư tố cáo, khiếu nại lên tỉnh, lên Trung ương, Ban đã cùng với các ngành Công an, Thanh tra, các đoàn thể trong tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết, việc triển khai Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề cấp bách ở nông thôn” trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, không còn điểm nóng, mâu thuẫn gay gắt ở nông thôn cơ bản được giải quyết.

Ban chú ý theo dõi công tác an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới cùng với các ngành Công an, Biên phòng, Quân sự tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng - an ninh để tổ chức thực hiện.

Từ năm 1981 đến năm 2001, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ án có liên quan đến an ninh quốc gia, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi sát sao công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp và kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đối với những vụ việc phức tạp, khắc phục một bước tình trạng oan sai trong xét xử, bỏ lọt tội phạm và án tồn đọng, kéo dài.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương (Khóa VIII) các cơ quan tham mưu của Đảng được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) đã ra quyết định giải thể Ban Nội chính, chuyển giao nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính về cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Giai đoạn từ 2013 đến nay

Thực hiện Quy định 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 và Công văn số 155-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 8-2013 trên cơ sở số cán bộ, công chức, người lao động được tiếp nhận từ Phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa phê duyệt, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính và PCTN như: Chương trình hành động số 58-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 19-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN lãng phí ; Quy định số 1893-QĐ/TU về “Chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh”; Công văn số 895-CV/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác nội chính”, các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh…

Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tham mưu đưa vào diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (năm 2014: 03 vụ việc, 05 vụ án; năm 2015: 08 vụ việc, vụ án, trong đó có 04 vụ án tham nhũng, kinh tế và 04 vụ việc, vụ án về nội chính). Ban hành Công văn hướng dẫn báo cáo công tác nội chính và PCTN đối với các cơ quan nội chính; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia thẩm định nhiều văn bản do một số sở, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác nội chính và PCTN. Có ý kiến chính thức với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan nội chính. Tiếp gần 400 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có 14 đoàn đông người và một số vụ, việc phức tạp; tiếp nhận, xử lý 573 đơn thư; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời một số vụ việc nổi cộm kéo dài…

Trong suốt quá trình hoạt động, đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính Đảng đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, một số đồng chí được cấp ủy đề bạt giao nhiệm vụ lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo cấp huyện, một số đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng trăm đồng chí được Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác nội chính Đảng”.

Bình Minh

;
.