Quá trình phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Thứ Ba, 15/12/2015, 14:00 [GMT+7]
    Trước tháng 4-1975, công tác nội chính của tỉnh Đồng Nai do Ban An ninh T4 (lực lượng công an) đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Giai đoạn từ năm 1976 đến những năm sau này, Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập tiền thân là Ban An ninh T4. Năm 1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính huyện, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
    Năm 2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Quyết định về Quy chế làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sự lãnh đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy đối với Ban Nội chính. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015
Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015
    Tháng 9-2007, Ban Nội chính Tỉnh ủy sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy. Công tác nội chính của Tỉnh ủy trong thời gian này được giao cho Văn phòng Tỉnh ủy mà trực tiếp là Phòng Nội chính của Văn phòng Tỉnh ủy tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính. Công tác phòng, chống tham nhũng được giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo thực hiện.
 
    Đầu năm 2013, căn cứ Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn số 155-CV/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp thống nhất chủ trương thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy; trong đó, chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 9-2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với 26 cán bộ, công chức, nhân viên.
 
    Từ khi tái thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã nghiên cứu, đề xuất xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đối với những vụ án, vụ việc còn nhiều quan điểm khác nhau của các cơ quan tố tụng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thống nhất quan điểm, đường hướng xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, qua đó, đã phát huy được tính minh bạch, khách quan của các cơ quan tiến hành tố tụng có sự giám sát của các cơ quan liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tham nhũng và ngăn ngừa phát sinh về tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện tốt 05 nhóm chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thu Hà
;
.