Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên

Thứ Hai, 14/12/2015, 16:10 [GMT+7]
    Quá trình hình thành Ban Nội chính Tỉnh ủy: 
 
    Thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 17-9-1979 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương và thành lập Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy; Công văn số 39-CV/NCTW ngày 15-11-1979 của Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn về tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; ngày 30-7-1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Điện Biên) đã ban hành Nghị quyết số 92-NQ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó, quy định Ban Nội chính Tỉnh ủy chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương. Đến tháng 4-1988, Ban Nội chính có quyết định giải thể.
 
    Thực hiện Thông báo số 46-TB/TW ngày 12-12-1987 của Ban Bí thư và Công văn số 908-TC/TW ngày 14-9-1988 của Ban Tổ chức Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Điện Biên) đã ban hành Quyết định về việc lập lại Ban Nội chính Tỉnh ủy, là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác nội chính.
 
    Ngày 01-8-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Điện Biên) ban hành Quyết định số 178-QĐ/TU về việc giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển giao nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy sang Văn phòng Tỉnh ủy quản lý.
 
    Đến tháng 5-2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Điện Biên) đã quyết định thành lập Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, được giao nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất lĩnh vực nội chính.
 
    Đến tháng 6-2013, căn cứ Quyết định số 2528-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức, nhân sự của Phòng Nội chính - Tiếp dân trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy về Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời, chuyển toàn bộ cán bộ thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng sang Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Điện Biên
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Điện Biên
    Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao: 
 
    Thời kỳ thành lập Ban Nội chính đến lúc giải thể lần thứ nhất tháng 4-1988; thời kỳ tái thành lập lần thứ nhất đến tháng 8-1992, Ban Nội chính đã tham mưu cho đặc khu ủy (tỉnh ủy) từng bước củng cố tổ chức bộ máy. Cán bộ Ban Nội chính tích cực tham mưu giúp cấp ủy đảng theo dõi, kiểm tra và quản lý một số mặt công tác theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương về công tác nội chính. Đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 01 nghị quyết, 12 chỉ thị, 03 thông báo, 06 thông tri, 06 báo cáo. Đặc biệt, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “về đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch” (theo Nghị quyết số 03-NQ/TW của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 92-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 
    Từ tháng 8-1992 đến tháng 6-2013, Tổ, Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính. Đã tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy qua việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình làm việc. Trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của cấp ủy và giải quyết các vấn đề lớn quan trọng của tỉnh; tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng quy chế, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, chương trình làm việc hằng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ, Thường trực; giúp cấp ủy thẩm định các đề án, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nội chính… Tăng cường phối hợp các lực lượng, các ngành nội chính tại các xã biên giới, xã trọng điểm, kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các phức tạp xảy ra ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và phối hợp thực hiện tốt quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan nội chính cấp tỉnh và các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh về lĩnh vực nội chính. Tham mưu giúp Tỉnh ủy duy trì chế độ giao ban quý, 06 tháng, năm về lĩnh vực nội chính; duy trì chế độ báo cáo định kỳ và hoàn thành báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; biên tập, chỉnh lý, thẩm định các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy… Từ tháng 8-1992 đến tháng 6-2013, đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, kết luận, thông báo, công văn về lĩnh vực nội chính (trong đó, ban hành 71 báo cáo, 09 nghị quyết, 65 chỉ thị, 12 thông tri, 07 kết luận và các văn bản khác…), để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là các ngành nội chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
    Từ tháng 6-2013 đến nay, Ban Nội chính đã tích cực tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề về công tác nội chính; trong đó, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; sơ kết, tổng kết các hoạt động về công tác nội chính. Tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành 05 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh… trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan tiến hành tố tụng để bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ việc, vụ án. Thường xuyên duy trì báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo vụ việc, vụ án, chế độ thông tin báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương.
 
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc, vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể: đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, cho chủ trương xử lý vụ án điểm đảng viên nhận tiền có liên quan đến vụ án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Tè (năm 2001); xử lý vụ sai phạm trong việc thực hiện dự án 661 tại huyện Mường Nhé (năm 2008); xử lý vụ án phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa nhận hối lộ tại Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử Điện Biên Phủ (năm 2007); xử lý thu hồi số tiền 26,5 tỷ đồng và khắc phục hậu quả việc hỗ trợ cước vận chuyển sản phẩm gỗ cho Công ty TNHH Hoàng Lâm…
 
    Một số kết quả đạt được trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng: 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
    Kết quả, từ năm 2006 đến tháng 6-2013, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 862 cuộc thanh tra, kiểm tra; kết thúc 849 cuộc; phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 74,674 tỷ đồng, 41,7ha đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 22,969 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính đối với 08 cán bộ liên quan đến sai phạm.
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện 140 cuộc kiểm tra có nội dung liên quan đến các quy định về phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 31 tổ chức và 72 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 114 tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra tài chính đảng đối với 08 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm hơn 2,676 tỷ đồng và 1.070,5 ha đất sử dụng không hiệu quả. Thực hiện xử lý kỷ luật 14 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 81 đảng viên. Kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, ngăn chặn vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên.
 
    Từ tháng 6-2013 đến nay, qua hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 01 vụ việc tham nhũng tại Lay Nưa, thị xã Mường Lay về việc lập hồ sơ khống để được bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, vật kiến trúc khi thi công đường quốc lộ 12 thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La.
 
    Từ năm 2006 đến tháng 6-2013, các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đã điều tra, truy tố, xét xử 17 vụ, trong đó đã xét xử 16 vụ, đình chỉ 01 vụ về các tội tham nhũng, kinh tế. Tháng 6-2013 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý kiểm sát điều tra 03 vụ/09 bị can về tội tham nhũng.
 
    Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, tuy nhiên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong chặng đường sắp tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chủ trương của cấp ủy tỉnh, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương… để không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phát huy những kết quả đã đạt được và truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Thu Hà
;
.