Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Quy định 183-QĐ/TW

Thứ Ba, 01/12/2015, 10:54 [GMT+7]
    Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 và Công văn số 155-CV/TW về việc thành lập ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-8-2013 trên cơ sở số cán bộ, công chức, người lao động được tiếp nhận từ Phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh. 
 
    Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã phê duyệt, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính và PCTN do Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu như: Chương trình hành động số 58-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính và PCTN và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh; Quy định xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; thông tin phản ánh vi pham trong lĩnh vực nội chính và PCTN. Đặc biệt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN lãng phí ; Quy định số 1893-QĐ/TU về “Chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh”; Công văn số 895-CV/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác nội chính”…
 
Lễ công bố và ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa năm 2013
Lễ công bố và ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa năm 2013
    Trên cơ sở tham mưu của Ban Nội chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương như: 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị “Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và tổng kết công tác cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2011-2015; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TWcủa Bộ Chính trị về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đưa vào diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (năm 2014: 03 vụ việc, 05 vụ án; năm 2015: 08 vụ việc, vụ án, trong đó có 04 vụ án tham nhũng, kinh tế và 04 vụ việc, vụ án về nội chính).
 
    Thực hiện nhiệm vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công văn hướng dẫn báo cáo công tác nội chính và PCTN đối với các cơ quan nội chính; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào đầu tháng 7-2014. 
    
    Cùng với việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch giám sát đối với 03 huyện ủy và 04 đảng ủy cở, ngành về thực hiện công tác PCTN, đã thành lập 05 đoàn với 36 lượt cán bộ tham gia thực hiện giám sát tại Huyện ủy Hoằng Hóa, Quan Sơn, Đông Sơn; Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Xay dựng, Sở Tài chính; đồng thời làm việc với 20 đơn vị là các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành về công tác nội chính và PCTN. 
 
    Thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham gia thẩm định nhiều văn bản do một số sở, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác nội chính và PCTN. Có ý kiến chính thức với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan nội chính, như bổ nhiệm: Giám đốc Sở Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh.
 
    Ngoài 05 nhóm nhiệm vụ quy định tại Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư, tại Quyết định số 1104-QĐ/TU, ngày 05-9-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Nội chính được giao thêm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy. Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ổn định tình hình cơ sở, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1981- CV/TU, ngày 15-4-2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo".
 
    Từ tháng 8-2013 đến 30-8-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiếp gần 400 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có 14 đoàn đông người và một số vụ, việc phức tạp; tiếp nhận, xử lý 573 đơn thư. Qua tiếp dân, xử lý đơn thư đã giải thích về chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; vận động thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đúng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời một số vụ việc nổi cộm kéo dài.
 
    Từ đầu năm 2015, thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; ban hành nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo năm 2015; ban hành Kế hoạch tổng kết cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015…
Bình Minh
;
.