Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau: Lịch sử hình thành và phát triển

Thứ Sáu, 11/12/2015, 16:11 [GMT+7]

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Quyết định số 17-QĐ/TW ngày 23-12-1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Minh Hải ban hành Quyết định số 179-QĐ/TU ngày 20-12-1992 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở tách Tổ Nội chính Tỉnh ủy ra khỏi Văn phòng Tỉnh ủy. Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban.

Ban có chức năng tham mưu Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện, vận dụng các nghị quyết, quyết định, thông tri, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy vào điều kiện cụ thể của địa phương trong tổ chức quản lý, thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Ngày 12-12-1996, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 126-QĐNS/TW thành lập Đảng bộ tỉnh Cà Mau trực thuộc Trung ương; căn cứ Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 01-1-1997 về việc thành lập các đơn vị hệ Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Cà Mau trên cơ sở tách từ tỉnh Minh Hải, chính thức hoạt động từ 01-1-1997; trong đó, có Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban và 03 Phó trưởng Ban; ngày 26-12-1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định điều động, phân công 01 đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa VIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 221-QĐ/TU ngày 21-12-1999 về việc giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành lập Tổ chuyên viên Nội chính trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 08-5-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 222-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy; theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 04-QĐ/TU ngày 22-9-2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; trong các đơn vị trực thuộc của Văn phòng Tỉnh ủy có Phòng Nội chính - Tiếp dân, là bộ phận nghiên cứu, tham mưu, phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp theo quy định.

Quá trình phát triển Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy giai đoạn này, tuy có nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng từng bước cải thiện công tác nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, đề xuất giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nội chính, tạo được lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi quán triệt Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Công văn số 155-CV/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương về việc thành lập ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Công văn số 4553-CV/BNCTW ngày 25-4-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập ban nội chính tỉnh, thành ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức, biên chế và các điều kiện khác để thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Tòa án tỉnh
Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Tòa án tỉnh

Ngày 06-5-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 866-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quyết định số 867-QĐ/TU điều động, bổ nhiệm 01 đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quyết định số 868-QĐ/TU điều động 01 đồng chí nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 16-5-2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc chuyển giao tổ chức và nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 20-5-2013, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 261-QĐ/VPTU về việc chuyển giao tổ chức, nhân sự Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy về Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sau khi được thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự, hình thành 03 đầu mối trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng phòng và tương đương. Tiếp tục xem xét, đề nghị điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bố trí làm việc tại Văn phòng và các phòng chuyên môn.

Hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy có 20 cán bộ, công chức và người lao động (trong đó, có 16 biên chế, 01 đồng chí biệt phái từ Công an tỉnh, 03 nhân viên hợp đồng). Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm Trưởng Ban, 01 Phó trưởng Ban. So với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy và đội ngũ biên chế hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Chi bộ có 16 đảng viên (05 cấp ủy viên); thành lập tổ chức Công đoàn cơ quan với 19 Công đoàn viên. Chi bộ và Công đoàn hoạt động ổn định, hiệu quả, hàng năm được công nhận danh biệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, “Công đoàn vững mạnh, tiêu biểu”.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết thống nhất của tập thể và từng cán bộ, công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa sát với tình hình thực tế; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực; công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp từng bước được nâng lên; công tác nắm, phản ánh diễn biến tình hình an ninh trên các lĩnh vực đảm bảo kịp thời, thông tin chính xác; công tác tổ chức cán bộ cơ quan từng bước đi vào ổn định và phát huy hiệu quả; nhiệm vụ chuyên môn được tập trung đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng; cùng với đó, Ban đã thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bảo đảm thời gian, chất lượng.

Đại Anh

;
.