Tài liệu tuyên truyền kết quả nổi bật công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 12/10/2015, 16:21 [GMT+7]
    (BNCTW) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo ban hành công văn số 2225-CV/BNCTW ngày 9-10-2015 về gửi tài liệu “Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đến nay” để phục vụ công tác tuyên truyền.
 
Quang cảnh Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,  chống tham nhũng
Quang cảnh Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đặng Phước
;
.