Điểm báo tuần số 315 từ ngày 13-5 đến ngày 18-5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 20/05/2019, 14:36 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN, TTXVN (14-5) cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổ chức Hội nghị Giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thời gian qua, việc cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành chưa hoàn toàn thực chất, một số mặt hàng xuất, nhập khẩu vẫn chịu sự kiểm tra chồng chéo của nhiều đơn vị, bộ, ngành. Thái độ thực thi chính sách của công chức còn yếu kém, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao, số lượng doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN chưa nhiều, công tác chống gian lận thương mại chưa tương xứng với tạo thuận lợi thương mại. Đồng chí đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ Chính phủ, tăng cường giám sát để việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đạt hiệu quả thực chất. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; chấm dứt tình trạng chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, mã số hàng hóa nhập khẩu mà vẫn thực hiện kiểm tra chuyên ngành, dễ làm phát sinh tiêu cực trong tổ chức thực thi công vụ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư thiết bị kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng cơ quan nhà nước vừa ban hành tiêu chuẩn, vừa tiến hành kiểm tra.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Tiền Phong, Giao thông, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-5) đồng loạt đăng tải nội dung buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ chốt. Dự họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên. Báo cáo một số tình hình và kết quả công việc tháng 4-2019, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, Lãnh đạo chủ chốt và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đã bám sát chương trình, kế hoạch và diễn biến tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ; xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh, bảo đảm tốt các công việc của Đảng, Nhà nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với các công việc trọng tâm của tháng 5-2019 và thời gian tới: Trước mắt, tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp tới; tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII và các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tất cả các chương trình, kế hoạch đã đề ra cần phải bám sát để kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không được để chậm việc, sót việc, không được chủ quan, tự mãn; lần này cần phải quan tâm chỉ đạo nhiều hơn, sát hơn đại hội đảng bộ các cấp, không để vì chuẩn bị đại hội mà sao nhãng các công việc thường xuyên, công việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, chăm lo đời sống của Nhân dân; tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao ở các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; bảo đảm các hoạt động của Đảng, Nhà nước thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Tiền Phong, Giao thông, Xây dựng, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-5) phản ánh các nội dung của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị lần này sẽ tập trung bàn nhiều nội dung quan trọng, thảo luận cho ý kiến về Đề cương các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo Chính trị; Đề cương Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội mười năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xem xét, cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ chín đến Hội nghị lần này; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018,… Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, Hội nghị lần này làm việc đến ngày 18-5. 
 
Quang cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Quang cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, An ninh Thủ đô, Văn hóa, Công thương, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-5) cho biết, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Cuộc thi nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh đậm nét về: Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ với Công an nhân dân; tình cảm cao đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng; kết quả từ việc đổi mới trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an nhân dân và hiệu quả bước đầu việc bố trí công an xã chính quy. Đối tượng dự thi gồm: Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có tác phẩm báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã được đăng trên các báo, tạp chí, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương từ ngày 19-5-2019 đến ngày 15-7-2020.
 
    Báo Nhân Dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-5) đưa tin, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi lần này không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn có ý nghĩa quan trọng là giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương nâng cao nhận thức, từ đó tạo chuyển biến sâu sắc về hành động, có ý thức nêu gương, trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tiên phong trong việc học tập và làm theo Bác. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 2.400 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm được xây dựng công phu, trình bày đẹp, thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ, tâm huyết trong việc học tập và làm theo Bác. Qua bốn lần bình xét, Ban Tổ chức đã lựa chọn 35 tác phẩm xuất sắc nhất, 10 tập thể tham gia tích cực nhất để trao giải. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Giải đặc biệt cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hai đơn vị đoạt giải A tập thể là Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Như, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được trao giải A cá nhân. Ban Tổ chức cũng trao giải B cho hai tập thể và ba cá nhân; giải C cho ba tập thể và chín cá nhân. Có hai tập thể và 19 cá nhân đoạt giải Khuyến khích; ba cá nhân đoạt giải Phong cách...
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Công lý, Đời sống và Pháp luật, Doanh nghiệp Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (13-5) dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển, công chức Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trung tâm Y tế Thành phố Phan Thiết, bằng nhiều thủ đoạn, Hiển đã làm giả các chứng từ, hồ sơ để chiếm số tiền hơn 6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm Y tế Phan Thiết.
 
    Báo Nhân Dân, Thanh Hóa, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Tiền Phong, Giao thông, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Dân trí, Đài TNVN (13-5) cho biết, liên quan đến vụ án 5 thành viên của Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ ở huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) hồi cuối tháng 4, Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp vì có hành vi đưa hối lộ cho thành viên của Đoàn Thanh tra tỉnh. Ông Nguyễn Gia Hải, sinh năm 1973, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, địa chỉ tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa và ông Trần Ngọc Tài, sinh năm 1967, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, đã bị cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên, hiện nay, bị can Trần Ngọc Tài đang điều trị bệnh tại bệnh viện, nên Công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 5 thành viên của Đoàn Thanh tra tỉnh để điều tra các cán bộ này nhũng nhiễu, nhận tiền doanh nghiệp. 
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Tiền Phong, Công lý, Giao thông, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (15-5) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, về hai tội danh “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Theo kết luận của Thanh tra Thành phố, IPC và Sadeco đã làm trái quy định trong việc chuyển nhượng cổ phần của công ty, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước. Ngoài ra, IPC còn sai phạm trong việc cho thuê trụ sở; dùng vốn ngân sách chi cho lãnh đạo IPC đi nước ngoài, lên đến hàng tỷ đồng…
 
    Báo Sóc Trăng, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Giao thông, Đấu thầu, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, TTXVN (15-5) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiện Tài, nguyên Hiệu trưởng, 03 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Quan, nguyên Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, 02 năm 6 tháng tù và Trần Thị Mộng Trinh, nguyên Trưởng phòng Tài vụ, 02 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 8-2014 đến tháng 11-2016, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã thu lệ phí thi, ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, nhưng không nộp cho Kho bạc Nhà nước mà giữ lại số tiền này để sử dụng. Sau khi thanh toán các khoản chi phí hoạt động đào tạo vẫn không sử dụng hết số tiền. Các bị cáo đã bàn cách để lấy số tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Đoàn Thiện Tài, chiếm đoạt 294 triệu đồng; Quan và Trinh mỗi người chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giao thông, Tuổi Trẻ,  Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (15-5) thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Diệp Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Phó Trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Diệp Thị Hồng Liên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tại tỉnh Hòa Bình.
 
    Báo Công an nhân dân, Công an TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Dân trí (15-5) theo nguồn tin từ Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đỗ Văn Huệ, nguyên Đội trưởng Đội thuế liên xã số 2 Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2018, ông Huệ đã thu tiền thuế của các cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 472 triệu đồng; sử dụng biên lai ngành thuế và phiếu thu của bưu điện để thu tiền thuế ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 345 triệu đồng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Thời báo Ngân hàng, Thanh tra, Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, Dân trí, VnExpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-5) cho biết, Ðoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố các dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc nêu rõ, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần xác định việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cần tiếp tục tăng cường công tác phối với các bộ, ngành, địa phương để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án và công tác thu hồi tài sản, nhất là phối hợp trong việc tạm giữ, kê biên, phong tỏa, giám định… để phục vụ các vụ án liên quan trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cần quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ cơ quan Thi hành án dân sự các cấp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Đối với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có nhiều cố gắng trong tăng cường công tác xét xử, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp cần tập trung kiểm tra, rà soát, bổ sung pháp luật về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; xử lý dứt điểm thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát công tác thi hành án dân sự để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Kiểm tra trách nhiệm của cá nhân chậm trễ trong việc thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Giáo dục và Thời đại, Giao thông, Tuổi Trẻ, Người lao động, An ninh Thủ đô, Dân trí (17-5) đưa tin, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can, nguyên cán bộ xã Quảng Lộc; trong số bị can có Hoàng Văn Kiện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã; Trần Văn Phú, nguyên Chủ tịch UBND xã, vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tám lô đất ở. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chủ trương của nhà nước về hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, năm cán bộ trên đã bàn bạc, mượn người đứng tên, lập khống hồ sơ theo danh sách xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tám lô đất  nhằm chiếm đoạt đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Sự việc bị phát giác khi một số người mua lại các lô đất này, bán qua tay cho những người khác với giá chênh lệch hàng tỷ đồng...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Thanh tra, Xây dựng, Doanh nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, VnExpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (18-5) đồng loạt đưa tin, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đảng ủy Công an Trung ương công bố các dự thảo Báo cáo kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra số 1, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc các quy định, chủ trương về công tác phòng, chống tham nhũng nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 1 lưu ý, trong quá trình xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, Tòa án cần nghiên cứu kỹ kết quả điều tra, kiểm sát để tiếp tục phát hiện những tài sản cần phải kê biên, thu hồi, tránh để thất thoát. Qua thực tế xét xử, Tòa án thấy những vướng mắc về mặt pháp lý thì tham mưu, đề xuất với Trung ương chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp với yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo viện kiểm sát các cấp tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan vận động các đối tượng phạm tội và người thân tự nguyện giao nộp, khắc phục thiệt hại để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, tiếp tục coi đây là biện pháp thu hồi hiệu quả tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy trình, quy chế công tác liên quan đến công tác kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản... Tiếp tục chỉ đạo các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra, xác minh ban đầu. Quá trình điều tra phải khẩn trương tập trung kê biên, phong tỏa đối với những tài sản này nhằm tránh việc đối tượng tẩu tán, tiêu hủy.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (17-5) dẫn nguồn tin của Hãng Tân Hoa xã, Trung Quốc cho biết, cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây Phùng Tân Trụ, đã bị kết án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Hồ sơ tòa án cho thấy, trong thời gian giữ các chức danh Chủ tịch một doanh nghiệp điện ở Thiểm Tây, Thị trưởng Đồng Xuyên và Phó Tỉnh tưởng tỉnh Thiểm Tây, ông Phùng đã lợi dụng vị trí của mình để mang lại lợi ích cho người khác trong đầu tư, khai thác khoáng sản, ký hợp đồng xây dựng, cho vay và thăng tiến trong công việc, đổi lại Phùng đã nhận hối lộ nhiều món quà và tiền trị giá 70,47 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,2 triệu USD).
 
    Báo Thanh Niên (18-5) cho biết, Cơ quan chống tham nhũng Madagascar đã gửi hồ sơ điều tra đến Cơ quan công tố đề nghị khởi tố 79 hạ nghị sĩ. Phe đối lập đã đưa ra cáo buộc một số nghị sĩ, mỗi người đã nhận khoảng 12.500 euro để bỏ phiếu ủng hộ Dự luật cải cách bầu cử của phe Tổng thống Hery. Cơ quan chống tham nhũng sau đó bắt đầu điều tra 79/151 hạ nghị sĩ, những người đã bỏ phiếu thuận. Nếu bị cáo buộc có tội, mỗi nghị sĩ có thể chịu mức án 5 năm tù vì nhận hối lộ.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    
    - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ chốt.
 
    - Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
    - Ðoàn công tác số 1 và số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố dự thảo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng.
 
    - Khởi tố bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận và  Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.
 
    - Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, nhận mức án 03 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
 
.