Điểm báo tuần số 287 từ ngày 29-10 đến ngày 03-11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/11/2018, 15:17 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (từ 29-10 đến 02-11) đưa tin về tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, bên cạnh công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều đổi mới thu hút được sự theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước. Tổng cộng đã có 135 đại biểu Quốc hội hỏi chất vấn, có 82 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó 19 Bộ trưởng, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã có bài báo cáo, phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời một số đại biểu có câu hỏi chất vấn. Đây là phiên chất vấn có số lượng câu hỏi, số đại biểu chất vấn và người trả lời chất vấn nhiều nhất từ trước đến nay.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Quân đội nhân dân, Biên Phòng, Phòng không không quân, Hải quan (30-10) đưa tin, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013-2018). Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo bước chuyển biến đột phá về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đầu tư cơ sở vật chất, giảng dạy chính trị; trực tiếp góp phần giữ vững định trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao… Trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các mặt yếu còn tồn tại; chú trọng xây dựng điểm, điển hình tiên tiến ở các cấp để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Dân trí Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (30-10) dẫn thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đã kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đầu tư 34.500 tỷ mới khai thác đã hư hỏng. Theo đó, VEC đã quyết định cảnh cáo 5 cá nhân, gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); Cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng Công ty Thành An thi công); Phó Giám đốc kiêm Đội trưởng Đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 
 
    Báo Nhân Dân (31-10) đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch… Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.
 
Tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6
Tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6
    Theo thông tin từ báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đời sống và Pháp luật, Người lao động, Nhân đạo, Đấu thầu, An ninh Thủ đô (30-10), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã kỷ luật Đảng đối với bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có kết luận về những sai phạm của bà Thảo: Thiếu dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ; việc công khai thu chi tài chính định kỳ chưa được cụ thể, minh bạch, rõ ràng; vi phạm khi ký quyết định và thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân không đúng thẩm quyền; công bố quyết định kỷ luật hai đảng viên nhưng không thông tin cho đảng viên biết quyền khiếu nại khi không đồng ý hình thức kỷ luật; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ… Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Đảng đối với bà Thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng sẽ xem xét để quyết định hình thức kỷ luật về mặt chính quyền.
    
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam (31-10) đưa tin, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn về quy trình, kỹ năng hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Hòa giải, đối thoại là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự, Nhà nước và toàn xã hội; hạn chế kháng cáo, kháng nghị, tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài, giảm tải cho công tác xét xử của Tòa án. Đồng thời, kết quả hoà giải, đối thoại góp phần hàn gắn rạn nứt giữa các đương sự, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo đồng thuận và xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao đã báo cáo và được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, trong đó cho phép Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Hải Phòng. Việc triển khai thí điểm 6 tháng tại Hải Phòng thu được kết quả rất khả quan, với tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành là 76,2%. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tối cao mở rộng thí điểm tại một số tỉnh, thành phố bảo đảm tính đại diện vùng miền, nông thôn, đô thị. Thực hiện Kết luận nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn được 16 địa phương để mở rộng và kéo dài thí điểm là: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến là 6 tháng, tạo cơ sở cho việc báo cáo Quốc hội về dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và có thể được kéo dài cho đến khi Quốc hội thông qua Luật này…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-11) phản ánh những nội dung buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam về kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo Quyết định số 716-QĐNS/TW ngày 29-3-2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 ở Đài TNVN được thể hiện khá rõ nét. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Đài được tinh gọn, hiệu quả hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng ở Đài đã đi vào nền nếp, bài bản và thực chất, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Công tác tài chính được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, những vướng mắc và yếu kém trong cơ chế tài chính của Đài những năm trước đã được tháo gỡ giúp Đài từng bước tăng nguồn thu; thực hành tiết kiệm chi, qua đó có thêm nguồn lực nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đài TNVN. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Đài và các cấp ủy kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dứt điểm, có hiệu quả các kiến nghị mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong báo cáo.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (30-10) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng 6 bị cáo là cán bộ huyện, Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã đã cấu kết với nhau, làm trái các quy định của Nhà nước để chiếm đoạt, làm thất thoát hàng chục tỷ đồng. Năm 2008, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Khu kinh tế Vũng Áng với tổng số tiền hơn 537 tỷ đồng. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng đồng phạm cho người dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để được hưởng số tiền trên 30 tỷ đồng trái với quy định, gây thất thoát hơn 10,4 tỷ đồng không thể thu hồi. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Bổng, Phạm Huy Tường, Lê Xuân Nghinh, Lê Quang Hà, Lê Anh Đức bị truy tố về khoản 3, điều 165- Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm. Bị cáo Lê Công Diếu và Hồ Xuân Cường bị truy tố theo điểm d, khoản 2, điều 165- Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Người lao động, Đài TNVN (31-10) đưa tin, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Ðinh Ngọc Hệ và các bị cáo có kháng cáo, gồm: Ðinh Ngọc Hệ, Trần Văn Lâm, Phùng Danh Thắm và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đối với Bản án hình sự sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án: Ðinh Ngọc Hệ 12 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức"; bị cáo Trần Văn Lâm 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; bị cáo Phùng Danh Thắm 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tịch thu, sung quỹ nhà nước, số tiền 6,05 tỷ đồng. Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn có trách nhiệm phải nộp số tiền này.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Lao Động, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Công lý, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (31-10) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2015-2016. Theo đó, một số cá nhân đã thu 5% đến 20% để lập “quỹ đen” từ các gói thầu công trình do Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư như dự án nạo vét, rà phá bom mìn, khảo sát thông báo luồng… nhận của các nhà thầu 4,8 tỷ đồng.
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Nông nghiệp Việt Nam, Đầu thầu, Thanh niên, Dân trí, Vnexpress, TTXVN (31-10) phản ánh, Tòa án nhân dân tỉnh  Bến Tre tuyên phạt Lê Phong Hải, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 3 năm tù treo về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Phong Hải (thời điểm đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng ban Quản lý Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre) là đại diện pháp nhân đơn vị chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm, làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát ngân sách 6,871 tỷ đồng. Theo Hội đồng xét xử, xét về hậu quả mà bị cáo Hải gây ra là nghiêm trọng, nhưng bị cáo có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra bị cáo đã trả đủ số tiền hơn 6,87 tỉ đồng thất thoát ngân sách… nên không cần cách ly khỏi xã hội 
 
    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Tiền Phong, Thanh tra, Giao thông, Văn hóa, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Dân trí, Đài TNVN (01-11) dẫn nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đã xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Hà Trung. Trước đó, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có đơn và file ghi âm tố cáo ông Tuyên có hành vi vòi 100 triệu đồng để cho trúng gói thầu xây dựng trên địa bàn. Qua điều tra, tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an nêu rõ: Giọng nói trong các file ghi âm mà cơ quan tố tụng gửi giám định là của ông Tuyên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật (03-11) đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ðắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ninh, thư ký của Ðội cao-su Dliê Yang thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao-su Ea H’leo, tỉnh Ðắk Lắk về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Ninh được giao nhiệm vụ thu tiền gốc và lãi của cán bộ, công nhân vay vốn để nộp trả nợ cho ngân hàng số tiền là 5,3 tỷ đồng, nhưng Ninh chỉ nộp vào Ngân hàng BIDV bắc Ðắk Lắk hơn 4,68 tỷ đồng, còn lại hơn 600 triệu đồng Ninh chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, khi thu đủ tiền từ cán bộ, công nhân, Ninh cũng không nộp tiền gốc cho ngân hàng đúng quy định cho nên làm tăng lãi suất và khoản phạt hơn 552,4 triệu đồng, gây thiệt hại cho cơ quan.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (30-10) cho biết, Tòa án Bangledesh vừa tuyên án 07 năm tù giam về tội tham nhũng đối với bà Khaleda Zia, cựu Thủ tướng kiêm thủ lĩnh đảng đối lập. Bà Zia và 3 trợ lý đã bị buộc tội chiếm đoạt hơn 371 nghìn USD tiền công quỹ trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2006, khi bà còn là Thủ tướng.
 
    Báo An ninh Thủ đô (03-11) đưa tin, bà Keiko Fujimori, con gái của cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, lãnh đạo Đảng đối lập ở Peru bị giam giữ như một biện pháp phòng ngừa khi các công tố viên cáo buộc rằng bà này đứng đầu một đường dây tội phạm nhận khoảng 1,2 triệu USD tiền tài trợ bất hợp pháp từ Công ty xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil. 
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
    - Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.
 
    - Tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.
 
    - Kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
 
    - Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm.
 
    - Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.