Điểm báo tuần số 197 từ ngày 06-02 đến ngày 11-02 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 13/02/2017, 16:49 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Thanh tra, Đại đoàn kết, Đài THVN, Đài TNVN (07-02) đưa tin, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp công tác năm 2017, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương; nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn, hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan đến đổi mới tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng các báo cáo nghiên cứu Đề tài ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Quy chế phối hợp nhằm gắn lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Tiền phong, Xây dựng, Đài THVN (07-02) phản ánh Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thông qua 3 Nghị quyết tại phiên họp thứ 6: 1) Nghị quyết về ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. 2) Nghị quyết về ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 3) Nghị quyết về lập, kiểm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Về công tác giám sát năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016… Xem xét, cho ý kiến 2 báo cáo kết quả giám sát của các đoàn giám sát về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Đồng thời tiến hành giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4…
 
Phiên họp thứ 6 của ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Giáo dục, Hà Nội mới, Biên phòng, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (10-02) đưa tin về Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, năm qua, những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ luôn có sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những giải pháp đồng bộ, triển khai sâu rộng trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân, vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức tiếp dân có sự góp mặt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các luật sư, luật gia giúp việc tiếp dân khách quan, toàn diện hơn. Thay mặt Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong bất cứ thành công nào của Chính phủ đều có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn, hiệu ứng xã hội sâu rộng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay giúp đỡ người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đề cập đến trọng tâm của công tác phối hợp giữa hai khối cơ quan trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, chống suy thoái trong nội bộ, nhất là các biểu hiện suy thoái và đề nghị hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này. Thủ tướng yêu cầu, kết luận của các cuộc thanh tra của cơ quan chức năng đều phải công khai hóa để báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực hiện. 
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Công lý, Hà Nội mới, Thanh niên, Tài nguyên và Môi trường, TTXVN (10-02) cho biết, Chính phủ ra Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo Chương trình hành động, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TƯ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, trong đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu. Đồng thời, rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả cho nhân dân. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, VietnamNet (06-02) phản ánh những sai phạm trong việc phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo kết luận thanh tra của Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, điển hình là dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ gây lãng phí vốn đầu tư gần 48 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng chỉ ra việc UBND tỉnh phê duyệt dự án, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Cụ thể, thời điểm thanh tra (tháng 12/2016) trên địa bàn có 6 dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư nhưng không có vốn để triển khai phải dừng thực hiện với tổng số tiền là 1.815 tỷ đồng. UBND tỉnh Lạng Sơn giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 chưa đúng quy định, dẫn đến mất cân đối không đảm bảo nguồn chi số tiền là 517 tỷ đồng. Ngoài ra, việc chi thường xuyên cũng có nhiều khuyết điểm. UBND tỉnh Lạng Sơn chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh không đúng chế độ quy định số tiền là 62,2 tỷ đồng… 
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh niên, Người lao động, Đại đoàn kết, Đài THVN, Đài TNVN (07-02) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng MHBS và các đơn vị liên quan. Theo đó, đề nghị truy tố các ông: Huỳnh Nam Dũng,  nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc MHBS và Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc MHBS cùng 11 bị can khác. Các đối tượng đã làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 299 tỷ đồng. 
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí, Vnexpess, Đài TNVN (09-02) thông tin: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Minh Thông, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP. Vị Thanh. Sai phạm của ông Thông được phát hiện vào giữa năm 2016, sau hai tuần nghỉ phép, ông Thông mất liên lạc với mọi người cho đến nay. Xác minh của Cơ quan chức năng Thành phố Vị Thanh cho thấy, ông Thông đã lập hồ sơ phát vay, xác nhận thẩm định dự án… không đúng người, sai quy định gần 300 triệu đồng. Đặc biệt, ông Thông còn vay tiền nóng bên ngoài và vay của 6 ngân hàng, tổng cộng tiền vay và lãi hơn 1 tỷ đồng. Lãnh đạo Thành phố đang làm thủ tục chuyển hồ sơ liên quan đến sai phạm của ông Thông cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Thanh tra, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Người lao động (10-02) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phú Minh Hòa, nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng mức án 22 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hòa đã tạo điều kiện cho Nguyễn Lê Kiều Quang (vào thời điểm đó là Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng) tham gia vào việc chuyển tiền đi theo xe vận chuyển tiền. Quang đã lấy toàn bộ 17 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngoài ra, thông qua việc lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, Quang đã giải ngân, rút ra chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank số tiền 22,45 tỷ đồng. Với hành vi chiếm đoạt tiền như trên, Nguyễn Lê Kiều Quang bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Do chưa bắt được Quang nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Quang sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
 
    Báo Thanh niên (11-02) dẫn nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an cho biết đã tiến hành tống đạt khởi tố 6 bị can trong vụ án Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam. Trong đó, bắt tạm giam Phan Minh Anh Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc và Đặng Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng công ty. Ở giai đoạn 1 của vụ án, các bị can đã gây thiệt hại cho công ty gần 45 tỷ đồng; ở giai đoạn 2, Ngọc và nhân viên của mình cố ý làm trái gây thiệt hại cho công ty 40 tỷ đồng và cho vay sai quy định 80 tỷ đồng. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan trong vụ án này.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Đài Tiếng nói Việt Nam (06-02) đưa tin, ngay sau khi lên nắm quyền vào tháng Một vừa qua, Thủ tướng Romania Grindeanu đã ký sắc lệnh cho phép miễn truy tố hình sự và không áp dụng án tù đối với các vụ việc tham nhũng có số tiền dưới 200.000ron  (khoảng 47.500USD). Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã gửi một sắc lệnh khác cho Quốc hội phê chuẩn, trong đó ân xá cho các đối tượng đã thụ án 5 năm vì những tội danh phi bạo lực. Cả 2 sắc lệnh trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và giới chức nước này, trong đó Tổng thống Klaus Iohannis đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp Romania. Một loạt cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra trên khắp đất nước Romania trong những ngày qua. Bất chấp Thủ tướng Grindeanu hủy bỏ sắc lệnh gây tranh cãi các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp Romania, đặc biệt là tại thủ đô Bucharest.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (08-02) dẫn nguồn tin từ Hãng Reuters, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vì liên quan đến các cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012. Các công tố viên cho hay, ông Sarkozy đã chi tiêu vượt xa mức giới hạn 22,5 triệu euro bằng việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ công ty quan hệ công chúng Bygmalion. Hiện ban lãnh đạo công ty Bygmalion đã thừa nhận sai phạm và phiên tòa sẽ tập trung làm rõ bản thân ông Sarkozy có biết hoặc đưa ra các quyết định liên quan đến vụ việc hay không. Nguồn tin cho biết thêm 13 cá nhân khác cũng phải hầu tòa liên vì quan bê bối này.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua 3 Nghị quyết tại phiên họp thứ 6;
 
    - Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
 
    - Bộ Tài chính chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách của tỉnh Lạng Sơn;
 
    - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP. Vị Thanh;
 
    - Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.