Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 05/02/2020, 09:51 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ quan nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, (04 thông báo kết luận, 01 nghị quyết, 05 kế hoạch, 01 quyết định, 01 quy định, 20 báo cáo và 08 công văn). Sau mỗi kỳ giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp hằng quý, 6 tháng, năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các thông báo kết luận gửi đến các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đặc biệt đã tham mưu ban hành Kế hoạch 138-KH/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu sơ kết, tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu ban hành Công văn  mật số 1849-CV/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh...; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 1254-QĐ/TU ngày 10/5/2019 về ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, cho đến nay việc tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân đã đi vào nền nếp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban (trong đó, 01 chương trình công tác; 01 kế hoạch; 16 công văn; 34 báo cáo; 08 quyết định liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tập trung vào việc kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy định. Triển khai Đề tài khoa học nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Thái Bình.
 
    Phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của tỉnh và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 - 2018 trên địa bàn tỉnh tại 09 sở, ngành, huyện, Thành phố. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019 phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp tại 13 cơ quan, đơn vị. Phối hợp tham gia 16 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và một số cơ quan, đơn vị khác theo quy chế phối hợp. Tổ chức khảo sát thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 06 cơ quan, đơn vị. 
 
    Tham gia đóng góp ý kiến vào 15 văn bản dự thảo của Trung ương, của tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị.
 
    Tham gia thẩm định hồ sơ hiệp y bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc sở Tư pháp.
 
    Thực hiện Quyết định số 1254-QĐ/TU ngày 15/10/2019 về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Thông báo số 691-TB/TU ngày 29/5/2019 về Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ năm 2019. Từ tháng 6 đến hết năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 27 lượt công dân với 27 đơn đăng ký được gặp Bí thư Tỉnh uỷ để kiến nghị, giải quyết các vụ việc. Kết quả, tham mưu xử lý 23 đơn/23 lượt công dân (trong đó đã tham mưu giúp Bí thư Tỉnh uỷ tiếp 05 lượt công dân; hướng dẫn trả lời 18 công dân và đang tham mưu xử lý 04 đơn/04 công dân).
 
    Thực hiện nghiêm túc việc tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban và đơn do Thường trực Tỉnh uỷ giao; kịp thời, chuyển đến các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Các đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính tham mưu đều được vào sổ theo dõi quản lý riêng, thực hiện việc xác minh ban đầu, nghiên cứu nội dung, tài liệu gửi kèm phân loại xử lý đơn đồng thời theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành tập trung giải quyết; hàng  tháng, quý tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đến ngày 10/12/2019, Ban đã tiếp nhận 435 đơn (đơn gửi đến Ban 53 đơn gồm: Tố cáo 12 đơn, khiếu nại 08 đơn, kiến nghị phản ánh 33 đơn; đơn Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến 382 đơn gồm: Khiếu nại 71 đơn, tố cáo 63 đơn, kiến nghị phản ánh 248 đơn); đã xử lý 435/435 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Chuyển cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết 50 đơn.
                                                                                                       Nguyễn Thị Khánh
                                                                                           (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.