Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ Bảy, 09/11/2019, 06:43 [GMT+7]
    Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ, tới cán bộ, đảng viên nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; công tác quản lý, giáo dục và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Qua rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn đảng bộ đã nắm được thực trạng công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức đảng; việc thực hiện chứctrách, nhiệm vụ của đảng viên, của cấp ủy các cấp trong đánh giá, xếp loại, phân công nhiệm vụ đảng viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, kiến nghị, phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, quy định. Các chi bộ giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất năng lực công tác cho đảng viên. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách, giảm sút ý chí phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên ra khỏi Đảng.
 
    Cùng với đó, thực hiện các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; tiêu chuẩn, điều kiện của người được kết nạp đảng và đảng viên được công nhận chính thức Lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp thường xuyên phối hợp thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên. Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo đúng quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, thông qua việc đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 14/14 đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm hoặc cả nhiệm kỳ. Từ năm 2016 đến 31/3/2019, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.855 đảng viên; bình quân trong 03 năm từ 2016-2018 mỗi năm kết nạp được 2.168 đảng viên; trong đó: Công tác kết nạp đảng viên theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TU, Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: Học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang: 760 đảng viên; công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: 91 đảng viên; chủ doanh nhiệp tư nhân 01 đảng viên.
 
    Việc giao nhiệm vụ và phân công công tác cho đảng viên được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành: Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 11/7/2016 về phát triển đảng viên giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang; Kết luận số 164-KL/TU, ngày 14/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên ưu tú trong học sinh, sinh viên; Công văn số 366-CV/TU, ngày 11/4/2013 về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kết luận số 155-KL/TU, ngày 12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 02/6/2014 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ; Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 05/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên ở cơ sở;...  bộ làm tốt công tác theo dõi, quản lý đảng viên, trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng đều đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, qua đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Việc xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên, nhất là đối với đảng viên vì lý do đi làm ăn hoặc việc riêng xa nơi cư trú được thực hiện đúng đối tượng, nguyên tắc, nguyện vọng của đảng viên. Những trường hợp đảng viên già yếu, ốm dài ngày hoặc do điều kiện phải đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên viết đơn gửi chi bộ xem xét, cho biểu quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên xét miễn sinh hoạt đảng.
 
    Công tác giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng; viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên và sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi, chuyển đến được thực hiện cơ bản đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển sinh hoạt đảng vẫn còn có đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt nhất là đối với những đảng viên là công chức nghỉ hưu và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; có tổ chức đảng, đảng viên chưa nắm rõ quy định về chuyển sinh hoạt đảng dẫn đến tình trạng đảng viên không chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị công tác mà sinh hoạt đảng ở địa phương nơi cư trú. Việc giới thiệu và tiếp nhận đối tượng cảm tình Đảng về địa phương được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đồng thời phân công đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng tạo nguồn để kết nạp đảng cho địa phương, đơn vị. Công tác giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về địa phương được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, các cấp ủy tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phân công nhiệm vụ để các đảng viên phát huy năng lực, trí tuệ, tạo nguồn cán bộ trẻ, kế cận của chi bộ và địa phương.
 
    Công tác nắm tư tưởng chính trị, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” cũng như việc xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm được thực hiện thường xuyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết,...của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn các biểu hiện phai nhạt về lý tưởng cách mạng; suy thoái đạo đức, lối sống để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu  “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên bằng việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, duy trì nền nếp sinh hoạt, nêu cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ. Đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Hằng năm. đảng viên thực hiện tốt việc viết bản cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định,… của đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến 3/2019 có 391 đảng viên ra khỏi đảng. Trong đó: Khai trừ là 58 đảng viên; xóa tên là 333 đảng viên.
 
    Công tác quản lý, bổ sung, hoàn chỉnh, nghiên cứu, khai thác hồ sơ đảng viên; cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên được quan tâm. Hồ sơ của đảng viên được phân cấp bảo quản và lưu trữ tại cấp ủy cơ sở. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác quản lý, hoàn chỉnh, khai thác hồ sơ đảng viên; hằng năm có bổ sung, cập nhật tài liệu vào hồ sơ đảng viên, phân công cán bộ đảm nhận trách nhiệm quản lý hồ sơ đảng viên. Việc thực hiện nhập, cập nhập rà soát, đối khớp cơ sở dữ liệu đảng viên được thường xuyên như: Phiếu đảng viên mới kết nạp M2, phiếu đảng viên từ trần, phiếu chuyển sinh hoạt đảng, tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đến... được thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu 3.0 nhìn chung đáp ứng cơ bản yêu cầu về tra cứu thông tin. Cấp ủy đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp phục vụ cho việc quản lý hồ sơ đảng viên thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu 3.0 và bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Định kỳ cấp ủy các cấp đã kịp thời đối chiếu danh sách đảng viên với số lượng hồ sơ đảng viên theo quy định để nắm tình hình chuyển đi, chuyển đến, xóa tên, từ trần đối với đảng viên và kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên khi có sự thay đổi về quá trình công tác, đào tạo, bồi dưỡng.
Đoàn Cần
.