Bình Thuận: Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Ba, 19/05/2020, 11:55 [GMT+7]
   Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng quy định rõ về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.
 
    Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng trong kế hoạch của tỉnh, trong đó: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ (ít nhất 02 cuộc) để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt”, các hành nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Giao Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi có yêu cầu; tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, như: Quản lý ngân sách; quản lý các quỹ; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý các dự án, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, thi hành án, thu phí, lệ phí…. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và gây bức xúc trong xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra để phát hiện, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật; kiến nghị khắc phục, sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và PCTN.
 
    Công an tỉnh thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật mọi tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng (kể cả vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan kiểm toán và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra); phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan báo chí và công dân trong công tác đấu tranh PCTN; thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về PCTN; kế hoạch cũng nhấn mạnh đến công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước, cụ thể: Thực hiện các quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN tại khu vực ngoài Nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ Luật PCTN và các quy định pháp luật có liên quan để ban hành và thực hiện quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức của mình, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. 
Kim Long
.