Lâm Đồng: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Ba, 14/04/2020, 05:16 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 696/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
 Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
    Nội dung của Kế hoạch bao gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (2) Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng ngừa tham nhũng. (3) Tăng cường công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các các hành vi tham nhũng. (4) Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. (5) Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng. (6) Đánh giá công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch này, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Nội dung Kế hoạch phải đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo quy định.
                                                                                                Hồng Hà
.