Hưng Yên: Chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 14/04/2020, 07:24 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Nội dung quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để hưởng ứng, tích cực tham gia. 
 
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên
Một cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên
    Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về công khai minh bạch bằng các hình thức như: niêm yết, công bố tại các cuộc họp, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhất là các lĩnh vực tổ chức cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, mua sắm công, đấu thầu, giải quyết khiếu nại, tố cáo,...
 
    Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và sử dụng ngân sách nhà nước, trang thiết bị, quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, gắn với việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.
 
    Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bố trí người hướng dẫn giảm bớt thời gian chờ đợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Đến nay, việc trả lương qua tài khoản được phần lớn các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh. 
 
    Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đến nay chưa có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập.
 
    Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; duy trì thực hiện nghiêm chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; cơ quan, đơn vị nào để tình hình tham nhũng trong nội bộ diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhưng không báo cáo, không chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị phụ trách, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
                                                                                    Thanh Loan
.