Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thứ Năm, 02/04/2020, 07:32 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm nay, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác này đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ.
 
 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
    Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình này góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình, nhiệm vụ công tác năm của Bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2020 được giao, góp phần thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.
 
    Chương trình đã quy định rõ một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình quốc gia; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
 
    Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện đặt ra là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; hoàn thiện hệ thống văn bản quy định tiêu chuẩn định mức trong quản lý, điều hành ngân sách, tài sản công phù hợp với điều kiện mới, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công, chi đầu tư xây dựng cơ bản; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; triển khai thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh công khai, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Thanh An
.