Đồng Nai: Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 25/03/2020, 16:55 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, các cấp ủy, chính quyền trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan.
 
    Ngày 10/02/2020, UBND tỉnh ban hành công văn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; qua theo dõi, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các ngành liên quan tiến hành kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính tại UBND xã Xuân Bảo thuộc huyện Cẩm Mỹ; UBND xã Suối Cát thuộc huyện Xuân Lộc; triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 
Đồng Nai đẩy mạnh cải cách tư pháp để phòng, chống tham nhũng
Đồng Nai đẩy mạnh cải cách tư pháp để phòng, chống tham nhũng
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 40-QĐ/TU ngày 18/02/2020 về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị đang triển khai thực hiện theo quy định.
 
    Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các nghị quyết của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ đảm bảo tiết kiệm thêm 10% chỉ thường xuyên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, chỉ tiêu có hiệu quả, hạn chế tình trạng lãng phí.
 
    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh và thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của dân, của doanh nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo quy định, nhất là ở cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ, ...
                                                                                         Trịnh Hoàn
.