Thanh tra Bộ Tài nguyên môi trường: Triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Sáu, 03/01/2020, 16:39 [GMT+7]
    Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ngay từ đầu năm, Chánh Thanh tra Bộ đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra; định kỳ báo cáo theo các cuộc giao ban từng tuần, từng tháng; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ do chỉ đạo của Bộ trưởng và các cấp có thẩm quyền theo kỳ hạn.
 
    Triển khai đầy đủ các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt; các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu; trong đó, đã chủ động tạo được sự thông tin liên thông, liên tục với Báo Tài nguyên và Môi trường để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (trong năm 2019 đã tiến hành 2 cuộc thanh tra đột xuất qua nắm bắt thông tin từ báo chí).
 
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
    Thanh tra Bộ đã triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất); giám sát hoạt động 6 đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức có vi phạm với các hình thức: tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 06 tháng, xử phạt 5 tổ chức với số tiền là 1 tỷ 310 triệu đồng.
 
    Năm 2019, bộ phận tiếp công dân đã tiếp 357 lượt với 726 người, trong đó có 51 lượt đoàn đông người với 396 người (so với năm 2018 tăng 47 lượt, tăng 168 người, tăng 19 lượt đoàn đông người). Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ 67 lượt với 112 người, trong đó có 13 đoàn đông người với 54 người. Cán bộ tiếp 290 lượt với 614 người, trong đó có 38 đoàn đông người với 342 người. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.
 
    Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thanh tra; các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra, lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết.
 
    Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 95 thông tin phản ánh, kiến nghị, hướng dẫn trực tiếp 81 thông tin, còn lại 14 thông tin đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định. Đến nay, các địa phương đã có báo cáo kết quả 7 thông tin phản ánh kiến nghị về Bộ và 7 thông tin quá hạn nhưng chưa được địa phương báo cáo.
 
    Trong năm qua, Thanh tra Bộ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức để có những hành động, việc làm cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường đến cán bộ, công chức trong đơn vị.
                                                                             Thùy Linh
.