Bình Thuận: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 27/11/2019, 15:15 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xây dựng và ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định và chỉ đạo của cấp trên.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
    Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã và đang tiến hành theo đúng tiến độ, thời gian đã đề ra.
 
    Trong tháng, qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm soát Nhà nước trên địa bàn tỉnh phát hiện 01 trường hợp vi phạm xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Bình Tân, thị xã La Gi. Hiện nay, đang xem xét xử lý nghiêm cá nhân sai phạm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách theo đúng quy định pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Trên địa bàn tỉnh phát hiện mới 02 vụ tham nhũng và 01 vụ sai phạm liên quan kinh tế, chức vụ; nâng tổng số vụ tham nhũng, kinh tế các cấp, các ngành tiếp tục thụ lý, giải quyết là 17 vụ/33 người; tổng số thiệt hại 19 tỷ 609,11 triệu đồng và 581.101m2 đất; đã thu hồi 5 tỷ 952,2 triệu đồng.
 
    Các ngành tiếp tục thụ lý, giải quyết 10 vụ/20 người có hành vi tham nhũng với thiệt hại 10 tỷ 617,3 triệu đồng; đã thu hồi 5 tỷ 906 triệu đồng; phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị là  01 vụ/01 người; phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra là 05 vụ/09 người.
 
    Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng.
                                                                                       Hoàng Kiếm 
.