Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 12/07/2019, 15:01 [GMT+7]

6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Sở Tài chính công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh; công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 và công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2019; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05-01-2019 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và ban hành Công văn số 378/UBND-NC ngày 30-01-2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà; các đơn vị thụ hưởng ngân sách đã chấp hành nghiêm việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước làm quà biếu, quà tặng trái quy định; trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chưa phát hiện việc dùng tiền ngân sách để mua quà tặng, dùng làm quà biếu, chưa phát hiện cán bộ, công chức nhận quà tặng, quà biếu, nộp lại quà tặng, quà biếu sai quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 30/QĐ-SNV ngày 21-01-2019 về việc thành lập 02 tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; đã tiến hành kiểm tra tại 07 sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, 10 huyện, thành phố và 38 xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là việc chấp hành thời gian giờ làm việc, thái độ, tác phong làm việc, trách nhiệm tiếp công dân của cán bộ, công chức.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã được các đơn vị quan tâm và thực hiện ngay từ đầu năm. 6 tháng đầu năm 2019, các địa phương, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng đối với 237 công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 30-10-2013 của Thanh tra Chính phủ; theo đó, năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 10.644 người kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định (đạt 100%).

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-BNCTU ngày 21-01-2019 về kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng; việc tổ chức thực hiện quyết định sau thanh tra và thu hồi tài sản chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đối với các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Sơn Động và Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế tỉnh.

                                                                                                     Lê Hiếu

.