Phú Yên: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên

Thứ Ba, 18/06/2019, 15:01 [GMT+7]
    Thời gian qua, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Yên đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong toàn hệ thống chính trị về công tác PCTN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm về tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự quyết liệt đi vào chiều sâu; có lúc, có nơi còn hình thức.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tháng 10-2018
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tháng 10-2018
    Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện, thụ lý, khởi tố điều tra 08 vụ, 12 bị can phạm tội về tham nhũng (gồm có 06 vụ tham ô tài sản, 01 vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 01 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ); trong đó đã đình chỉ điều tra 01 vụ, 01 bị can; Tòa án nhân dân các cấp xét xử 04 vụ, 06 bị can; các vụ còn lại đang trong giai đoạn điều tra, truy tố.
 
    Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, phát hiện phương thức, thủ đoạn của tội phạm tham nhũng chủ yếu là lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách trong việc kiểm tra quyết toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước để lập khống chứng từ rút tiền ngân sách chia nhau chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Người đứng đầu ở một số cơ quan, địa phương còn thiếu trách nhiệm trong quản lý sử dụng, kiểm tra xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, không phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý tài chính, ngân sách, đất đai... còn sơ hở, lỏng lẻo, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát của các đơn vị, địa phương còn hạn chế.
 
    Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài chính, tài sản trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. Lãnh đạo các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chỉ đạo rà soát, sắp xếp bố trí người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức vào các vị trí kế toán, thủ quỹ; thường xuyên tự kiểm tra tài chính - kế toán của cơ quan, đơn vị mình nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
 
    UBND tỉnh giao Sở Tài chính trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc báo cáo quyết toán ngân sách và xét duyệt, thẩm định quyết toán đúng quy định. Yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách giải trình rõ các trường hợp vi phạm về thời gian, trình tự thủ tục quyết toán ngân sách nhà nước và trong việc đề nghị điều chỉnh, chuyển nguồn ngân sách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi pháp luật về ngân sách nhà nước.
 
    Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc quy định chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua Kho bạc nhà nước; kiên quyết từ chối chi ngân sách đối với các trường hợp không đủ điều kiện, đồng thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chi ngân sách nhà nước theo quy định.
Lê Ngọc Hơn
.