Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu: Tham mưu ban hành các văn bản về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 11/06/2019, 17:16 [GMT+7]
    Trong tháng 5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tham mưu thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Báo cáo tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo xử lý; Quyết định giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao; Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Nội chính tỉnh ủy.
 
Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm với chuyên đề “Kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài, xử lý điểm nóng và các vấn đề bức xúc trên địa bàn một số tỉnh, thành phố phía Nam”
Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm với chuyên đề “Kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài, xử lý điểm nóng và các vấn đề bức xúc trên địa bàn một số tỉnh, thành phố phía Nam”
    Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quốc phòng - An ninh hàng tháng; Kế hoạch giám sát các vụ án phức tạp, quá hạn của ngành Tòa án.
 
    Ban hành các báo cáo: Báo cáo những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp; báo cáo thực trạng và kết quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt của tỉnh; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25-07-2018 của Ban Bí thư "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Viện kiểm sát, thành ủy" liên quan đến công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của Viện kiểm sát.
 
    Tiến hành giám sát theo Quyết định số 82-QĐ/BNCTU ngày 18-02-2019 của Ban Nội chính tỉnh ủy về việc giám sát hoạt động của tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thị ủy Phú Mỹ và huyện Côn Đảo.
 
    Tiến hành công bố Quyết định giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 07-09-2016 về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Bà Rịa.
 
    Làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Vũng Tàu về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
    Ban hành các Công văn yêu cầu báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp ý dự thảo các văn bản, trao đổi ý kiến về công tác cán bộ.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận 100 đơn khiếu nại, tố cáo; đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 42 đơn, lưu theo dõi 41 đơn, đang giải quyết 17 đơn.
                                                                                Hoàng Kiếm
.