Quảng Ngãi: Kiểm tra kết quả kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Sơn Tây

Thứ Sáu, 31/05/2019, 14:47 [GMT+7]
    Ngày 28-5, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Huyện ủy Sơn Tây.
 
    Trong thời gian từ 15 đến 16-5, Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy (Đảng ủy xã Sơn Dung và Đảng ủy xã Sơn Tân; Chi bộ Phát triển hạ tầng và Chi bộ Tài nguyên và Môi trường).
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN; xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên chi bộ, đảng bộ mình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 68 trên địa bàn huyện; đã tổ chức hội nghị quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
 
    Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, lãng phí; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với Nhân dân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định, dần đi vào nền nếp. Triển khai, quán triệt quan điểm chỉ đạo của cấp trên và thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp xã không phải là người địa phương 09/09 xã. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quán triệt tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN được tăng cường. 
 
    Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN đạt hiệu quả chưa cao; các hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, chưa thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy đảng với nhân dân ở một số đảng ủy xã chưa được quan tâm đúng mức; việc giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của Nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại còn chậm. Việc chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra nội bộ để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác PCTN chưa được chú trọng thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, lãng phí có mặt còn hạn chế; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, giải quyết tố cáo... chưa phát hiện, xử lý vụ việc tiêu cực, tham nhũng.  Chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức ở một số trường hợp còn chậm so với yêu cầu. Việc thực hiện quy định kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn chưa được thực hiện; việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập chưa phát huy hiệu quả trong công tác PCTN.
 
    Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo kết luận kiểm tra và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trên đạo bàn huyện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phan Thành Long 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.