Lào Cai: Triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 13/05/2019, 14:42 [GMT+7]
    Trong quý I-2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tập trung công khai việc kê khai tài sản của đảng viên, cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản; quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động công tác năm; công tác quy hoạch, đào tạo, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức… Thực hiện công khai bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; trên trang thông tin điện tử nội bộ; trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội nghị của cơ quan…
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
    Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa công sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phòng, ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai nội quy cơ quan, thông báo ngày giờ làm việc, treo biển tên cơ quan, phòng làm việc, cán bộ công chức đeo thẻ chức danh, trang phục gọn gàng, giao tiếp lịch sự, công sở đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng danh mục và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019. Trong quý I năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác với 62 công chức, viên chức.
 
    Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập các quy định hiện hành của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2018. Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đang thực hiện việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định.
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Đề án số 18-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán bộ đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 22-QĐ/TU ngày 21-11-2017 của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, qua đó đã góp phần trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong quý I-2019, cơ quan, đơn vị đã phê bình 02 tập thể trong việc xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai; phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 cán bộ, công chức; ban hành quyết định kỷ luật về chính quyền đối với 04 công chức, viên chức (02 cảnh cáo; 02 khiển trách).
 
    Công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước cơ bản đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản hoặc lồng ghép quy chế quản lý, sử dụng tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ… đã góp phần minh bạch, công khai việc sử dụng tài sản, từ đó tiết kiệm đáng kể chi ngân sách, tạo nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    UBND tỉnh đã ban hành quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 25-01-2019 về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2019. Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn căn cứ vào xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo đúng ngành, lĩnh vực được UBND tỉnh giao, với chủ đề "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ".
                                                                                  Lê Hiếu
;
.