Đà Nẵng: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng

Thứ Tư, 08/05/2019, 14:27 [GMT+7]

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng quý I năm 2019
Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng quý I năm 2019

Theo đó, người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ người tố cáo, nhất là Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng thời công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị để công dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong việc tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức...; phát hiện, làm rõ, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định. Giao Đảng ủy Công an thành phố nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết yêu cầu bảo vệ của người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo, không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ người tố cáo theo Luật tố cáo năm 2018.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Huỳnh Văn Thắng

(Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)

;
.