Vĩnh Long: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 15/04/2019, 07:33 [GMT+7]
    Quý I-2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành Công văn số 1515-CV/TU ngày 14-03-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh ủy ban hành kế hoạch thi đua thực hiện chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt" xảy ra trên địa bàn", giia đoạn 2019 - 2020; hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy mở hồ sơ chuyên đề công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh, chỉ đạo ở địa phương… góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng.
 
    Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở ban ngành… quan tâm lãnh đạo thực hiện, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng; đã triển khai tuyên truyền 447 cuộc, với 16.956 lượt người tham dự; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền được 4.630 giờ, xuất bản 3.487 quyển tin tư pháp với nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; tập trung công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản đi vào nề nếp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; hiện tại chưa phát hiện cơ quan, đơn vị nào vi phạm về công khai minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động và quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
    Thực hiện Nghị định số 158-2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007 và Nghị định số 150-2013/NĐ-CP ngày 01-11-2013 của Chính phủ về quy định danh mục chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh ủy và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Có 61/61 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%; tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 6.365 người, đạt 99,98% số người kê khai; số người công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: 6.365, đạt 100% so với số bản đã kê khai, trong đó: công khai theo thức niêm yết: 3.588, đạt 56,37%, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 2.777; tỷ lệ 43,63%. Chưa thực hiện giải trình, xác minh và chưa có trường hợp phải xem xét xử lý vi phạm về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về chế độ, định mức tiêu chuẩn. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh rà soát, xây dựng thực hiện chế độ, định mức, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
                                                                               Trịnh Hoàn
;
.