Quảng Ngãi: Thành lập Tổ công tác thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Sáu, 19/04/2019, 16:58 [GMT+7]
    UBDN tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018. Để triển khai thực hiện nội dung của Bộ chỉ số đánh giá lượng hóa tương ứng các nội dung 4 nhóm chỉ số gồm: Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện tham nhũng; kết quả xử lý tham nhũng. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo nội dung của Quyết định 63 của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thu thập cung cấp cho Tổ công tác thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống, tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và phát hiện xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và cấp huyện.
 
    Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 43/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và thực hiện các quy định về pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của tỉnh năm 2018, qua đó nâng cao trách nhiệm. vai trò và tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng.
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.