Lào Cai : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ Sáu, 19/04/2019, 16:59 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 221-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Chủ động phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị (nếu có).
 
    Ủy ban kiểm tra, thanh tra cấp tỉnh và cấp huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng…phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, người tố cáo và công khai kết quả xử lý.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. Định hướng tuyên truyền trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị để tham mưu cho Tỉnh ủy xử lý giải quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, ủng hộ bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối tuyên truyền, tổ chức kiểm tra nội dung công tác tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu về công tác phát hiện, đấu tranh những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.
 
    Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị với cấp có thẩm quyền  xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.
 
    Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện  Luật tố cáo năm 2018; Luật phòng, chống tham nhũng 2018 và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ chính trị kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân góp phần phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. 
 
    Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
    Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. 
 
    Biểu dương, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo.
 
    Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Đảng ủy Công an  thực hiện tốt công tác phối hợp trong tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng. Xử lý nghiêm đối với các tội phạm có liên quan đến việc trả thù, trù dập người tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương.
                                               Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.