Lào Cai: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Chủ Nhật, 14/04/2019, 06:57 [GMT+7]
    UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch (số 87/KH-UBND) về triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
 
    Kế hoạch yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo tiến độ đề ra đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể đảm bảo từ ngày 01-7-2019 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 được thực hiện thống nhất đầy đủ và đồng bộ.
 
    Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp với Luật. 
 
    Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật, biên soạn tài liệu phục vụ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức truyền thông về các quy định của Luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 
    Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng: Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
                                           Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.