Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019

Thứ Hai, 15/04/2019, 06:58 [GMT+7]
    Quý I-2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019; xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các lớp tập huấn, các cuộc họp, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng… Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai, tuyên truyền được 501 cuộc, với 6.059 cán bộ, công chức và 418 người dân tham gia.
 
    Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực tài chính ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng, thực hiện dự án có vốn Nhà nước; quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức có 03 công chức gương mẫu không nhận hối lộ và 01 công chức vi phạm quy tắc đã bị xử lý kỷ luật. Có 04 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2018; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, nâng lên hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng. Kết quả, cơ quan điều tra thụ lý 03 vụ, 06 bị can. Viện kiểm sát thụ lý mới và truy tố chuyển qua Tòa án 01 vụ/04 bị can. Tòa án thụ lý 03 vụ/30 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/26 bị cáo còn lại 01 vụ/04 bị cáo.
                                                                                Hoàng Kiếm
;
.