Hải Dương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 30/04/2019, 15:36 [GMT+7]

Quý I năm 2019, Tỉnh ủy Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 02 về "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng"; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tăng cường phối hợp trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng dư luận quan tâm, đảm bảo tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, công khai trên website của tỉnh và các đơn vị toàn bộ các văn bản quy phạm, các bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xã quy định trình tự, thời hạn giải quyết, mức lệ phí để thực hiện thống nhất.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của từng cấp, từng ngành; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra; nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý, sử dụng đất; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại các doanh nghiệp và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh và công khai bản kê khai theo quy định. Triển khai tổng hợp báo cáo kết quả công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của năm 2018.

Việc tổ chức trả lương qua tài khoản theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTr ngày 28-04-2007 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 1.647 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản, có 285 máy ATM, 789 máy POS phục vụ nhu cầu thanh toán của công dân.

Các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Tiếp tục rà soát toàn bộ vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 158 và 150/2013-NĐ-CP ngày 01-11-2013 của Chính phủ.

                                                                                      Phương Anh

;
.