Bình Phước: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 16/04/2019, 16:05 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương bằng việc cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từng nhóm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.
 
    Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập các tổ rà soát, đoàn kiểm tra, đoàn rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài để chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Phước
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Phước
    Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, đã tổ chức 25 buổi hội nghị, 68 buổi sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.909 lượt người tham dự; số văn bản ban hành mới để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng là 23 văn bản.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành và thực hiện quy chế công khai tài chính, công khai dự toán thu - chi ngân sách; thực hiện công khai việc mua sắm tài sản công, chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ khác có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan theo đúng quy định. Trong kỳ, đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động đối với 23 cơ quan, tổ chức; qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 trường hợp.
 
    UBND tỉnh đã có văn bản số 3303/UBND-NC ngày 02-11-2018 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 gửi các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.
 
    Trong kỳ, ban hành 23 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; 05 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung; đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.
 
    Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức là 12 đơn vị; qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Riêng Công an tỉnh, qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã xử lý kỷ luật 01 án bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện và phê bình 05 trường hợp.
 
    Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính cũng như quản lý và giải quyết công việc cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định; áp dụng trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thông qua hệ thống ATM.
                                                                                Trịnh Hoàn
;
.