Ngành Tài chính triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 12/03/2019, 14:14 [GMT+7]
    Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 349/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) của ngành Tài chính. Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
 
    Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ: Xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả và phải chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình. 
 
Ngành Tài chính triển khai kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019
Ngành Tài chính triển khai kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019
    Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung như rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để qui định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện luật. Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp tham gia với Thanh tra Chính phủ xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết một số điều được giao trong luật và quy định các biện pháp thi hành luật theo quy định. Vụ Pháp chế chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật PCTN, thời gian hoàn thành quý IV năm 2019. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của mình có trách nhiệm rà soát báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng để phù hợp với quy định của luật.
 
    Các đơn vị phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN. Vụ Pháp chế thực hiện tuyên truyền phổ biến, quán triệt luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ban hành kèm theo Quyết định 2408/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến luật cho công chức, viên chức của Bộ trong các chương trình đào tạo từ năm 2019. Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ cập nhật nội dung luật vào chương trình giảng dạy từ năm học 2019.
P.V
;
.