Kon Tum: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ Tư, 13/03/2019, 16:44 [GMT+7]
    UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn (số 479/UBND-NCXDPL) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý theo quy định nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum năm 2017
Đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Kon Tum năm 2017
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức...; phát hiện, làm rõ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.
 
    Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
    Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ảnh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.
 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.
 
    Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.
 
    Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.
Bình Minh
;
.