Bắc Giang: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 01/02/2019, 09:00 [GMT+7]

 

Năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong quản lý tài chính và sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ quan kế hoạch, tài chính các cấp tăng cường hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị dự toán trong việc chấp hành dự toán ngân sách được giao, chấp hành định mức, tiêu chuẩn quy định; đồng thời, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong điều hành, quản lý tài chính, ngân sách. Chỉ đạo việc công khai ngân sách các cấp theo đúng quy định.

Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

 

Qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thấy, đến ngày 13-11-2018, HĐND và UBND tỉnh có 166 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có 68 nghị quyết của HĐND tỉnh, 98 quyết định của UBND tỉnh. Các địa phương, đơn vị đã ban hành 15 văn bản mới; sửa đổi bổ sung 12 văn bản và tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04-7-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Trong năm, các cơ quan đơn vị đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 68 phòng chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố và UBND xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã lập biên bản và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc, thái độ, tác phong làm việc, tiếp công dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã được các đơn vị quan tâm và thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 712 công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 03 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ đối với 05 huyện, 01 sở và 01 đơn vị. Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ tại UBND huyện Tân Yên, huyện Lục Ngạn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó có nội dung về việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.

Các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 11.050 người đã kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%.

Trong năm, có 06 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do để xảy ra tham nhũng thuộc cơ quan, đơn vị và lĩnh vực mình phụ trách; trong đó cách chức, chuyển cơ quan điều tra 01, cách chức 02, miễn nhiệm 01, cảnh cáo 02.

                                                                                                  Lê Hiếu

 

;
.