Hội thảo "Hoạt động phối hợp của các cơ quan trong công tác chống tham nhũng"

Thứ Hai, 19/11/2018, 13:47 [GMT+7]
    Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội vừa tổ chức Hội thảo "Hoạt động phối hợp của các cơ quan trong công tác chống tham nhũng". 
 
    Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận một số nội dung: Vấn đề lý luận về hoạt động phối hợp của các cơ quan trong công tác chống tham nhũng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan của Đảng với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chống tham nhũng; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan báo chí trong công tác chống tham nhũng...
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Hoạt động phối hợp của các cơ quan chống tham nhũng là vô cùng quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng, phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Thông qua hoạt động phối hợp, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng; tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ các cơ quan chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là trong thực hiện các biện pháp tố tụng; đồng thời, qua phối hợp giúp phát hiện các quy định chưa phù hợp, còn chồng chéo về nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng.
 
    Thời gian qua, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chống tham nhũng đã được thực hiện thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, kinh nghiệm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật về công tác chống tham nhũng; trao đổi để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng... Kết quả là tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Trong 05 năm qua, đã thi hành kỷ luật đảng 77.662 đảng viên vi phạm, trong đó hơn 4.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 400 ngàn tỷ đồng và 18.525 ha đất; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%...
 
    Tuy nhiên, ở nước ta có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chức năng chống tham nhũng nhưng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đầy đủ và cụ thể nên việc thực hiện có những khó khăn nhất định. Tình trạng chồng chéo thẩm quyền hoặc bỏ trống nhiệm vụ vẫn chưa được khắc phục. Một số hoạt động phối hợp còn mang tính hình thức, không thiết thực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế mới chỉ làm tốt ở Trung ương còn ở các địa phương quan hệ phối hợp còn nhiều hạn chế…
 
    Các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của hoạt động phối hợp trong công tác chống tham nhũng, khắc phục tư tưởng cục bộ, dẫn đến hạn chế, chậm trễ trong trao đổi thông tin và thiếu thiện chí trong giải quyết công việc chung. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tham nhũng mà trước hết là phát huy vai trò tích cực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định điều chỉnh mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác chống tham nhũng, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong hoạt động phối hợp. Nghiên cứu để có biện pháp xử lý và những quy định mang tính chế ước đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân không tích cực phối hợp, né tránh những vụ việc phức tạp, khó xử lý, làm chậm tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, họp rút kinh nghiệm về sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác chống tham nhũng, qua đó phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót, khiếm khuyết, đưa công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng hơn.
Nguyễn Phương Thảo
(Ban Nội chính Trung ương)
;
.