Sơn La: Kết quả 9 tháng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 16/10/2018, 10:40 [GMT+7]

9 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy các cấp tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo việc công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ, công chức.

Trong quý, cơ quan thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La đã triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động đối với 19 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Một Hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Sơn La
Một Hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 33 phòng, ban chuyên môn thuộc huyện quản lý. Qua kiểm tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định theo quy tắc ứng xử đã được ban hành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 34 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 07 văn bản để thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Có 02 sở, ngành đã triển khai 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo 02 cuộc và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La 09 cuộc). Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện trình tự, thủ tục trong quản lý tài chính, tài sản.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 16-CT/UBND ngày 08-12-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch, đã có 08 đơn vị thực hiện chuyển đổi đối với 108 cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện giải quyết hồ sơ phục vụ nhu cầu công việc của tổ chức và nhân dân thông qua cơ chế một cửa: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 12 huyện, thành phố; 204 xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận 338.852 hồ sơ, trong đó có kết quả giải quyết 331.910 hồ sơ, đang giải quyết 6.942 hồ sơ.

                                                                                          Thanh Hằng

;
.