Lai Châu: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 31/10/2018, 11:22 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; hệ thống văn bản về cải cách hành chính được ban hành kịp thời; áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác điều tra, xét xử vụ án tham nhũng được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
    Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 04-4-2018 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Công văn số 619-CV/TU ngày 27-6-2018  về tăng cường theo dõi nắm tình hình cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 06-3-2018 về luân chuyển cán bộ. Chỉ đạo cơ quan chức năng định hướng các cơ quan thông tin - truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung vào các chuyên mục “người tốt, việc tốt”, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải đáp pháp luật, thông qua hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh gắn với giao ban công tác tư tưởng hằng tháng. 
 
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu (tháng 9-2017)
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu (tháng 9-2017)
    Chỉ đạo thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo kế hoạch và 01 cuộc kiểm tra đột xuất có nội dung về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, rà soát về công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm sau kiểm tra của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2017; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các sở, ngành tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thanh tra năm 2018; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và một số văn bản khác liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Tè và Sìn Hồ, Ban cán sự đảng TAND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Sở KH-ĐT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên và đồng chí Bí thư Huyện ủy Than Uyên. 
 
    Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Hiện nay đang thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng, 09 đảng viên; kiểm tra 01 tổ chức đảng, 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 23 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; 16 tổ chức đảng về tài chính; thi hành kỷ luật đảng 03 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 01 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đối với Đảng ủy Sở Tài Chính; 01 cuộc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế -xã hội và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước tại UBND huyện Sìn Hồ.
 
    Các cấp, các ngành triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 18 đơn vị (thanh tra trách nhiệm về PCTN 02 cuộc tại 05 đơn vị, lồng ghép nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 05 cuộc tại 05 đơn vị); đã kết luận 13 cuộc tại 18 đơn vị; phát hiện 01 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 24,4 triệu đồng; kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 tập thể, 08 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong tỉnh chưa phát hiện hành vi, vụ việc có liên quan đến tham nhũng.
 
    Kho bạc Nhà nước tỉnh thi hành kỷ luật 06 cán bộ, công chức về hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ, đã khởi tố 12 bị can; xét xử sơ thẩm 01vụ/01 bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” tại Bưu điện thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ với số tiền hơn 01 tỷ đồng. 
Cù Tất Dũng
;
.