Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Hai, 08/10/2018, 14:52 [GMT+7]
    Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được quán triệt đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ và đến từng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN.
 
    Bộ đã xây dựng và ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động PCTN năm 2018 (Kế hoạch số 1539/KH-BKHĐT ngày 13-3-2018). Các đơn vị được phân cấp quản lý cũng đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2018 của đơn vị mình.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
    Triển khai thực hiện Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; tham gia góp ý vào dự thảo Luật PCTN sửa đổi; xây dựng và ban hành Kế hoạch số 3370/KH-BKHĐT ngày 22-5-2018 thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến cho cán bộ, công chức của Bộ và đăng tải trên các báo in, website của các đơn vị và của Bộ. Đảng ủy cơ quan Bộ đã xây dựng và ban hành quy trình tiến hành công tác thanh tra, giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
    Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”. Công khai danh sách các đơn vị cấp 2 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Công khai các Chương trình công tác của Bộ, các số liệu liên quan đến đầu tư, thống kê, doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ và một số đơn vị trong Bộ.
 
    Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
 
    Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 13 Văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị định, 02 Thông tư, 05 Quyết định). Hoàn thiện 04 dự thảo Luật: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi); Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp; Dự thảo Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư…
 
    Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và ban hành Báo cáo minh bạch tài sản thu nhập năm 2017 theo quy định. Xây dựng báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
    Ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Thực hiện rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Rà soát, xây dựng và công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
 
    Tiếp tục triển khai đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu. Triển khai xây dựng Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công. Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý ngân sách nhà nước của Bộ.
 
    Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ hoàn thành việc thanh tra tại cơ sở 02 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và đang xây dựng báo cáo và dự thảo Kết luận thanh tra. Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 01 Kết luận thanh tra. Thanh tra Bộ đã thành lập 07 đoàn thanh tra chuyên ngành, trong đó đã hoàn thành thanh tra tại sở và đang xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra 04 cuộc và đã thành lập đoàn và đang thực hiện thanh tra tại cơ sở 03 cuộc. Hoàn thiện và trình ban hành 09 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là 267.127.323.764 đồng (trong đó: thu về ngân sách Trung ương là: 8.843.110.569 đồng; giảm trừ khi quyết toán là: 22.531.577.850 đồng; kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế: 228.499.315.345 đồng). Đã thu hồi về ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ tại Kho bạc Nhà nước là: 7.577.738.685 đồng. Bộ đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.
 
    Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng số đơn thư nhận được 99 đơn (Đơn khiếu nại: 22 đơn; đơn tố cáo: 27 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị: 50 đơn). Trong đó không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 84 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 15 đơn không đủ điều kiện xử lý. Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết.
 
    Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh. Tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế tham khảo ý kiến các nhà tài trợ nhằm tiếp tục hài hòa hóa quy trình, thủ tục với các nhà tài trợ, góp phần nâng cao hiệu quả của việc quản lý nguồn vốn ODA, thực hiện phòng, ngừa tham nhũng.
Bình Minh
 
;
.