Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 13/09/2018, 16:22 [GMT+7]
    Tháng 8-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; văn bản trả lời kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai tại khu vực Lạc Địa (thuộc xã Phú Lễ, huyện Ba Tri); dự thảo thông báo kết luận kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Lách; Thông báo kết luận, thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với một đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17-7-2018 của Ban Bí thư.
 
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
    Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tình hình, diễn biến và tiến độ thụ lý, giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan liên quan báo cáo kết quả triển khai Kết luận số 32-KL/TW ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ việc giải quyết đơn của công dân.
 
    Ban hành kế hoạch, đề cương kiểm tra và dự thảo kế hoạch, đề cương phúc tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; dự thảo báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Lách.
 
    Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến nắm tình hình, trao đổi, thống nhất quan điểm, đề xuất hướng xử lý đối với một số vụ việc, vụ án.
 
    Tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát theo các kế hoạch của Đoàn Kiểm tra 503 và Đoàn công tác 563 của Tỉnh ủy; tham gia 02 đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; tham gia 02 đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm quy định về chế độ, công tác tiếp công dân và phối hợp, tham gia với UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Trong kỳ, thụ lý mới 15 đơn, thư các loại (khiếu nại 10; tố cáo 01; kiến nghị, phản ánh 04). Đã xử lý 15 (xếp lưu 09; hướng dẫn, trả đơn 01; chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét 03; Ban Nội chính tỉnh ủy tổ chức họp các ngành liên quan để thống nhất hướng xử lý 02 đơn); không có đơn tồn.
                                                                       Trần Hoàng Kiếm
;
.