Tiền Giang: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 06/08/2018, 15:34 [GMT+7]
    Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Tỉnh ủy Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06-02-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15-01-2016 tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28-6-2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị; Công văn số 593-CV/TU ngày 07-3-2017 về việc triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-2-2017 của Ban Bí thư; ban hành mới 03 quy chế phối hợp và sửa đổi, bổ sung 05 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan Khối nội chính để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng...
 
Hội nghị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của tỉnh Tiền Giang
Hội nghị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của tỉnh Tiền Giang
    Cấp ủy các cấp, sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng 2.174 chương trình, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với nội dung và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm như: Cấp giấy phép, quản lý đất, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, mua sắm tài sản công, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ,... 
 
    Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử. Đã tiến hành 179 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thủ trưởng trong việc tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, qua xác minh đã khởi tố 06 vụ án, không khởi tố 06 vụ việc, đang xác minh 04 vụ việc. Đã truy tố 06 vụ/14 bị can; Tòa án đưa ra xét xử 04 vụ/05 bị cáo. Các vụ việc, vụ án đã phát hiện đều được các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp xác minh, điều tra đưa ra xử lý đúng quy định của pháp luật, nghiêm khắc, tương xứng với hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, không có trường hợp ngoại lệ.
                                                                  Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.