Thừa Thiên Huế: Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay

Thứ Hai, 13/08/2018, 14:41 [GMT+7]

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, công tác PCTN đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, đạt những kết quả rõ rệt. Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh, vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân về PCTN ngày càng được phát huy tốt hơn. Hoạt động phối hợp giữa Ban Nội chính Tinh ủy và các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Những kết quả đạt được trong công tác PCTN trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, cùng với kết quả về phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về phòng, chống tham nhũng; cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn; công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm công tác PCTN có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tập trung xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, làm tốt việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết loại bỏ những cản trở về thể chế và thủ tục hành chính tạo điều kiện cho sách nhiễu, tham nhũng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26-CT/TU ngày 27-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với người dân trên địa bàn..

Minh Tâm

;
.