Yên Bái: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Tư, 11/07/2018, 15:16 [GMT+7]

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền lồng ghép pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 3.139 lượt người; triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Yên Bái
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Yên Bái

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực hoạt động; chú trọng trong các lĩnh vực: Mua sắm tài sản, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã rà soát, xây dựng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước, góp phần ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.

Đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động; đang triển khai xây dựng và đưa hành chính công cấp huyện vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2018; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 233 người; thông qua công tác chuyển đổi vị trí công tác đã góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 02 vụ/ 6 bị can, chuyển Viện kiểm sát thụ lý giải quyết 02 vụ/ 06 bị can về hành vi tham nhũng, đó là vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” đối với các đối tượng ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Toà án nhân dân đã xét xử vụ án Mai Xuân Toản cùng đồng bọn phạm tội “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”; vụ án Nguyễn Đăng Vinh, nguyên Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu phạm tội “Tham ô tài sản”; vụ án Nguyễn Viết Dũng phạm tội “Nhận hối lộ”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại và thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn; tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản của Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đến nay.

Tham gia xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy; tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy dự, chỉ đạo theo dõi việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân và đánh giá, phân xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 tại Đảng ủy Công an tỉnh; Ban cán sự đảng: UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Huyện ủy Lục Yên; Huyện ủy Văn Chấn; Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh…

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016-2017 và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2015 đến hết năm 2017; theo dõi, đôn đốc xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng như: Vụ án Nguyễn Viết Dũng phạm tội “Nhận hối lộ”; vụ án Nguyễn Đăng Vinh, Vũ Đức Tuyến phạm tội “Tham ô tài sản”; vụ án Hà Thị Hoàn phạm tội “Tham ô tài sản”.

Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Huyện ủy Mù Cang Chải, Văn Yên và Thành phố Yên Bái; tham gia ý kiến thẩm định 27 văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy; sưu tầm, biên tập, phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương giao.

Cù Tất Dũng

;
.