Thái Bình: Cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố 03 vụ/04 bị can phạm tội tham nhũng và chức vụ

Thứ Ba, 31/07/2018, 13:52 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; ban hành nhiều văn bản quy định chế độ, chính sách ở nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có tác động tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể góp phần phòng, ngừa tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 02 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng như: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời, ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 29-12-2017 và 8 Thông báo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể ở cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện một cách kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã ban hành 21 văn bản khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra; hằng tháng, báo cáo kết quả và tiến độ triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiêm túc thực hiện, giải quyết, xử lý 03 vụ việc, 01 vụ án do Đoàn công tác số 2 kiến nghị. Kết quả, đến nay 03 vụ việc cơ bản đã được giải quyết xong, còn 01 vụ án đang trong quá trình xem xét, kỷ luật.
 
    Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU; Kế hoạch số 67-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Quy định số 09-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Đề án số 05-ĐA/TU về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; Thông báo Kết luận số 451-TB/TU về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành việc xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Hiện nay, có 6 cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 124 cán bộ, công chức, viên chức. Toàn tỉnh có 107/107 đơn vị, cơ quan hành chính, 1.064/1.064 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện việc xây dựng, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo quy định; kết quả, có 9.939/9.940 cán bộ thực hiện kê khai tài sản, đạt tỷ lệ 99,99%. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đến nay đã cắt giảm thời hạn giải quyết của 1.047 thủ tục hành chính, với thời gian được cắt giảm là 10.656 ngày; trong đó có 477 thủ tục hành chính được giảm từ 50% trở lên, trung bình giảm 10,17 ngày/01 thủ tục, tỷ lệ cắt giảm bình quân đạt 48,86% so với quy định hiện hành.
 
    6 tháng đầu năm 2018, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 03 vụ/04 bị can phạm tội tham nhũng và chức vụ (tăng 02 vụ, 03 bị can so với cùng kỳ năm 2017). Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 01 vụ/01 bị cáo, tuyên phạt 15 tháng tù giam.
                                                                         Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.