Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 05/04/2018, 14:20 [GMT+7]
    Trong quý I-2018, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương về phòng, chống tham nhũng gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 07 văn bản chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa xây dựng thành chương trình, kế hoạch thực hiện tại đơn vị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2018
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2018
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 05 tổ công tác thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các địa phương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm; thành lập tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; đoàn rà soát triển khai việc rà soát 11 kết luận thanh tra theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (theo quyết định 2867-QĐ/TU).
 
    Các cấp, ngành triển khai, quán triệt các quy định, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được 1.372 cuộc với 32.223 lượt người tham dự. Triển khai, phổ biến nội bộ qua "Tủ sách pháp luật trực tuyến" các văn bản về phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài địa phương.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ định mức, tiêu chuẩn, công khai minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ trong mọi hoạt động tại đơn vị; kịp thời bãi bỏ những quy định hết hiệu lực thi hành và triển khai, áp dụng những quy định mới trong quá trình thực hiện… Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện Nghị định số 158 của Chính phủ quy định về danh mục; thời hạn, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; thực hiện Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng: Có 03 trường hợp cán bộ, công chức không nhận hối lộ, với tổng số tiền 18 triệu đồng.
 
    Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trên cơ sở kết luận của Đoàn công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thành lập tổ công tác, chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị.
 
    Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" và niêm yết công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thực hiện theo quy định. Các chủ trương, chính sách, các quy định về thủ tục hành chính được phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo tinh thần Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 30.956 người thực hiện trả lương qua tài khoản ATM.
                                                                       Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.