Thừa Thiên Huế: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 02/04/2018, 15:02 [GMT+7]
    Trong quý I-2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện công tác công khai, minh bạch trên các lĩnh vực giao dịch hành chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, tuyển dụng công chức, viên chức… Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để công khai tình hình quản lý, sử dụng kinh phí và việc thực hiện các chế độ, chính sách. Đã có 43 cơ quan được kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng phát sinh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họp về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm phòng ngừa tham nhũng
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họp về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định 03/2007/QĐ - BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Trong quý I-2018, chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định về việc tặng quà và nộp lại quà tặng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vừa qua.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Thông báo 162-TB/TU ngày 23-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phân công thực hiện Đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nằm trong danh mục định kỳ phải chuyển đổi để phòng ngừa tham nhũng giai đoạn 2017-2020. Trong quý I-2018 các đơn vị, địa phương chuyển đổi vị trí công tác đối với 14 cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Quý I-2018, các cấp, các ngành đã ban hành mới và sửa đổi, bổ sung 26 văn bản liên quan đến các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn… Trong đó, đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, giá giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
    Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020"; đồng thời, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định. Trong đó, tập trung rà soát trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước như: xây dựng, đầu tư, du lịch, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, nội vụ… Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bước đầu đem lại những kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch.
                                                                                                P.V
;
.