Lào Cai: Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/04/2018, 08:36 [GMT+7]
    Trong quý I, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong nội bộ; Đề án số 18 -ĐA/TU ngày 25-11-2015 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 19-QĐ/TU ngày 03-10-2017 của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong quý, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 109 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng.
 
Cuộc họp thường kỳ tháng 2 của UBND tỉnh Lào Cai
Cuộc họp thường kỳ tháng 2 của UBND tỉnh Lào Cai
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH - UBND ngày 16/01/2018 về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với việc thực hiện Đề án 18 của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng căn cứ kế hoạch của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2018 gắn với việc thực hiện Đề án 18 của Tỉnh ủy; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 12-4-2017 của Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai đã duy trì phát sóng thường xuyên (1 lần/tháng) các chuyên mục giáo dục pháp luật, trong năm đã thực hiện phát sóng chuyên mục “pháp luật với đời sống”; “người đại biểu nhân dân”; “toàn dân phòng chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí”; “hộp thư truyền hình” và nhiều tin bài có chủ đề về PCTN, lãng phí phát động lồng ghép trong các chương trình thời sự hàng ngày, cùng với việc duy trì các chuyên mục trên, Đài PTTH tỉnh đã xây dựng kịch bản chuyên mục về công tác PCTN để phát định kỳ trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai, mở mới chuyên mục “Toàn dân phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm” đã phát sóng 06 chuyên mục (phát thanh và truyền hình), nhiều tin bài về công tác PCTN được phát trong chương trình thời sự tổng hợp hàng ngày của Đài tỉnh; các chuyên đề, chuyên mục, tin, bài về PCTN lãng phí được dịch ra tiếng Mông, Dao, Giáy để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho nhân dân.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Các  cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng danh mục và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018, trong quý các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác là 108 người. 
 
    Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và các quy định hiện hành của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; trong quý các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và công khai  tài sản, thu nhập năm 2017. Thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU ngày 03-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý, Quý I-2018 Tỉnh ủy đã thành lập đoàn giám sát; kế hoạch giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ chính trị; Quy định số 19-QĐ/TU ngày 03-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đối với 05 tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 22-QĐ/TU ngày 21/11/2017 của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã góp phần trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
   
    UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND, ngày 13/12/2017 về cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2018, trong đó xác định 10 mục tiêu cụ thể.Trên địa bàn toàn tỉnh có 1.752 thủ tục hành chính trong đó (cấp xã 118 TTHC, cấp huyện 291 TTHC, cấp tỉnh 1.343 TTHC). Các thủ tục hành chính đã được công khai trên chuyên trang http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vn đồng thời được niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC các cấp.
Nguyễn Thị Thêu
                                                                                          (Ban nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.