Hà Tĩnh: Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 11/04/2018, 14:36 [GMT+7]
    Trong quý I-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban hành 01 chỉ thị, 01 quy định, 01 chương trình… về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 chỉ thị, 01 chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo khác về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời lồng ghép chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch trong việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng như đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, đất đai - tài nguyên - khoáng sản, công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và giám sát việc thực hiện hoạt động của các cơ quan Nhà nước đảm bảo hiệu quả.
 
    Từ tỉnh đến các địa phương đã thực hiện công khai quy hoạch quản lý, sử dụng đất, quản lý các chương trình dự án; công khai quản lý điều hành thu, chi ngân sách, tài sản công; công khai kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 22-12-2017 về cải cách hành chính năm 2018, trong đó, chỉ đạo tiếp tục quán triệt nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Đến nay 100% các cơ quan, tổ chức đã niêm yết công khai quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc và triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung, việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc từ các cơ quan cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở.
 
    Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, trong đó có 11 văn bản chuyên đề.
 
    Đầu năm 2018, tại Hội nghị cán bộ, công chức, các sở, ban, ngành và các đơn vị cấp huyện đã thông qua hoạt động quản lý thu - chi tài chính, công khai dự toán ngân sách Nhà nước; công khai quy chế chi tiêu nội bộ.
 
    Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán 14 dự án, công trình; qua đó đề nghị cắt giảm 6.648,575 triệu đồng; qua kiểm soát chi kho bạc Nhà nước đã cắt giảm, tiết kiệm 270,7 triệu đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt 06 dự án.
 
    Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm; thường xuyên rà soát các vị trí, cán bộ, công chức, viên chức nằm trong danh mục phải chuyển đổi theo quy định; tiếp tục thực hiện văn bản số 1919/UBND-NC ngày 03-4-2017 hướng dẫn chuyển đổi vị trí công tác đối với việc làm chỉ có một người đảm nhiệm.
 
    Tiếp tục thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29-02-2012 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2012-2020; hoạt động chỉ đạo điều hành, gửi nhận văn bản điện tử được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả trang thông tin điều hành tác nghiệp của tỉnh, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong nội bộ các cơ quan Nhà nước ở cấp tỉnh trên 85%, cấp huyện 67%.
                                                                                      Hồng Minh
;
.