Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018

Thứ Sáu, 13/04/2018, 15:06 [GMT+7]
    Quý I năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 
    Các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    Triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ về phòng chống, tham nhũng tới các đơn vị thuộc Bộ. Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các buổi họp đơn vị.
 
    Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tạp chí Khu công nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ, Tạp chí Con số và Sự kiện tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.
 
    Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2018 của Bộ; các đơn vị được phân cấp quản lý cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch PCTN năm 2018 của đơn vị mình.
 
    Trên cơ sở rà soát văn bản hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ xây dựng và ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ nhằm thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09-02-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
    Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc của Bộ.
 
    Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.
 
    Công khai danh sách các đơn vị cấp 2 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
 
    Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ và một số đơn vị trong Bộ.
 
    Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
 
    Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công (văn bản số 583/VP-KHTH ngày 07-11-2017).
 
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản pháp luật theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cụ thể: trong Quý I năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình và ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật (02 Nghị quyết, 04 Quyết định); trong Quý II năm 2018, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo 07 văn bản pháp luật (03 Nghị định, 04 Quyết định).
 
    Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định và tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông báo số 68/TB-BKHĐT ngày 15-9-2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Bộ.
 
    Tiếp tục triển khai đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ trên Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu. Triển khai xây dựng Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công. Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý ngân sách nhà nước của Bộ.
 
    Phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh. Tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế tham khảo ý kiến các nhà tài trợ nhằm tiếp tục hài hòa hóa quy trình, thủ tục với các nhà tài trợ, góp phần nâng cao hiệu quả của việc quản lý nguồn vốn ODA, thực hiện phòng, ngừa tham nhũng.
 
    Trong quý I năm 2018, Thanh tra Bộ đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 03 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là 21 tỷ 31 triệu đồng.
Bình Minh
;
.