Sóc Trăng: Nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Tư, 07/03/2018, 15:40 [GMT+7]

Năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

UBND tỉnh yêu cầu: Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện quy định về khen thưởng, chế tài xử lý người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo hướng: Nếu người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng; nếu để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức. Xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện cơ chế phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng phát huy mạnh mẽ công cụ giám sát, kiểm tra của đảng, thanh tra nhà nước; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được dư luận xã hội quan tâm…

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trung Kiên

;
.