Ninh Bình: Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ Hai, 05/03/2018, 08:17 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
 
    Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nhất là những vụ án dư luận xã hội quan tâm.
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Ninh Bình
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Ninh Bình
    Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách nhiệm vụ của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ để đánh giá cán bộ, công chức. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ.
 
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, của doanh nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là ở cấp xã; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.
 
    Đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với cải cách thủ tục hành chính, công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; công khai ở các lĩnh vực đầu tư công; quản lý Tài chính - Ngân sách; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; chính sách xã hội; công tác cán bộ; thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, thuế, phí, lệ phí...; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế.
 
    Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; tập trung tuyên truyền, triển khai nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tiến hành kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 
    Hoàn thiện các văn bản về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý tài chính; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế.... trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
    Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Tăng cường, tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng như: lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tín dụng, ngân hàng, thuế, hải quan, công tác cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ.
 
    Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.
 
    Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra các cấp với các cơ quan có liên quan điều tra xử lý các vụ án nói chung, vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng, hạn chế thấp nhất trường hợp phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.
 
    Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.
 
    Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử…
Bình Minh

 

;
.